Other

2023 Subject Index

Bezmialem Science 2023;11(4):0-0

ABC score/ABC skoru101
Abdominal pain/Karın ağrısı164
ABTS/ABTS24
Activity-participation/Aktivite katılım54
Aging/Yıllanma151
Aladağlar/Aladağlar381
Allicin/Allisin195
Allium sativum L/Allium sativum L195
Altmetric/Altmetrik41
Anesthesia/Anestezi175
Anthropometric measurement/Antropometrik ölçüm327
Anti-aggregant/Anti-agregan315
Anti-coagulation method/Anti-koagülasyon yöntemi273
Antimicrobial activity/Antimikrobiyal aktivite24
Antioxidant activity/Antioksidan aktivite24
Aromatherapy/Aromaterapi229
Arrhythmia/Aritmi201
Assisted reproductive treatment/Yardımcı üreme tedavisi301
Asymmetry/Asimetri356
Attitude towards healthy nutrition/Sağlıklı beslenmeye ilişkin tutum327
Autopsy/Otopsi79
Bacterial adhesion/Bakteriyel adezyon372
Balance/Denge222
Bariatric surgery/Bariatrik cerrahi183
Bioactive/Biyoaktif350
Blood biochemical parameter/Kan biyokimyasal parametre327
Body mass index/Vücut kitle indeksi365
Breast cancer/Meme kanseri15
Breastfeeding/Emzirme418
Bulk-fill restorative material/Bulk-fill restoratif materyal142
Burnout/Tükenmişlik441
Cancer/Kanser93, 132, 229
Carbomer/Karbomer350
Cardiovascular diseases/Kardiyovasküler hastalıklar201
Care/Bakım343
Caries/Diş çürüğü73
CBCT/KİBT260
Cerebral Palsy/Serebral palsi54
Cerebroplacental ratio/Serebroplasental oran171
Cervical motion tenderness/Servikal hareket hassasiyeti159
Cesarean delivery/Sezaryen doğum356
Chemerin/Chemerin201
Chest trauma/Göğüs travması108
Child/Çocuk93, 425
Chronic diseases/Kronik hastalık433
Chronic kidney disease/Kronik böbrek hastalığı460
Climate change/İklim değişikliği454, 460
Cold hypersensitivity/Soğuk hipersensitivitesi267
Colon cancer/Kolon kanseri336
Colon cancer/Laparoskopik kolorektal9
Colony forming unit/Koloni oluşturan birim372
Color stability/Renk stabilitesi213
Composite resin/Kompozit rezin151, 213
Cone-beam computed tomography/Konik ışınlı bilgisayarlı tomografi1
Coping skills/Başa çıkma yöntemleri309
Coping/Baş etme301
COVID-19/COVID-1933, 190, 208, 401, 409, 433
CPR/CPR171
CRP/CRP159
Cytotoxic activity/Sitotoksik aktivite381
D2 lymph node dissection/D2 lenf nodu diseksiyonu113
Degredation product/Bozunma ürünleri289
Dental restoration/Dental restorasyon151
Dentistry/Diş hekimliği151
Depression/Depresyon183, 441
Diet/Diyet466
Disability/Engellilik67
Disease management/Hastalık yönetimi433
Distance education/Uzaktan eğitim33, 409
Diverting/Saptırıcı9
DNA damage/DNA hasarı15
DPPH/DPPH24
Drug repurposing/İlaç yeniden hedeflendirilmesi15
Duration of hospitalization/Hastanede yatma süresi401
EDTA/EDTA273
Elderly patients/Yaşlı hasta390
Emergency room/Acil servis108
Endodontics/Endodont322
Endometrioid-type EC/Endometrioid tip EK254
Ergonomics/Ergonomi33
Essential oil/Uçucu yağ381
Exercise/Egzersiz85
Exosomes/Eksozomlar336
Fatal/Ölümcül79
Follow-up/Takip108
Fractal/Fraktal247
Functional status/Fonksiyonel durum390
Gastrectomy/Gastrektomi113
Gastric cancer/Mide kanseri113
GC-MS/GC-MS381
Geriatric dentistry/Geriatrik diş hekimliği322
Glasgow Blatchford score/Glasgow Blatchford skoru101
Glass-ionomer/Cam iyonomer350
Greater palatine foramen/Foramen palatinum majus1
HARBİNGER/HARBİNGER101
Hardness/Sertlik151
Heat stress/Sıcaklık stresi454
Heat stroke/Sıcak çarpması460
Hemodialysis/Hemodiyaliz448
High viscosity glass ionomer cement/Yüksek viskoziteli cam iyonomer siman142
HPLC-UV/HPLC-UV195
Hyperinflammatory syndrome/Hiperenflamatuvar sendrom208
ICF/ICF54
Immune function/Bağışıklık fonksiyonu454
Iron deficiency anemia/Demir eksikliği anemisi171
Ivermectin/İvermektin15
Ibuprofen/İbuprofen164
Immunomodulatory therapy/İmmünodülatör tedavi208
Immunosuppression/İmmünosupresyon128
Infertility/İnfertilite301
Intensive care/Yoğun bakım101
Intravenous/İntravenöz164
Joint revision/Eklem revizyonu281
Kinesthesia/Kinestezi 93
Knee arthroplasty/Diz artroplastisi281
Lactate dehydrogenases/Laktat dehidrogenaz175
Laparoscopy/Laparoskopi9
Lifestyle change/Yaşam tarzı değişikliği466
Loop/Loop9
Low anterior/Low anterior9
Low molecular weight heparin/Düşük moleküler ağırlıklı heparin315
Lympho-vascular space invasion/Lenfovasküler invazyonu254
Maxilla/Maksilla1
Maxillary frenulum/Maksiller frenulum73
Mediterranean diet/Akdeniz diyeti327
Merkel cell carcinoma/Merkel hücreli karsinom128
Microhardness/Mikrosertlik350
Minimally invasive surgery/Minimal invaziv cerrahi9
miRNA/miRNA336
Modified rankin scale/Modifiye rankin skalası67
Modified USPHS criteria/Modifiye USPHS kriterleri142
Motivation/Motivasyon85
Motor activity/Motor aktivite54
MPV/MPV273
MPV/PC ratio/MPV/PC oranı273
Musculoskeletal disorders/Kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları33
Near-miss case/Ramak kala olay121
Nerve compression syndromes/Sinir sıkışma sendromları267
Normal delivery/Normal doğum356
Numeric Rating Scale/Numerik Rating Skala164
Obesity/Obezite183, 466
Occupations/Oküpasyonlar267
Online learning/Çevrimiçi öğrenim33
Oral health/Ağız sağlığı73
Oxidative stress/Oksidatif stres15, 454
Palliative care/Palyatif bakım229
Palliative/Palyatif132
Pandemics/Pandemi433
Panoramic image/Panoramik görüntü247
Panoramic radiography/Radyografik görüntüleme322
Parenting/Ebeveynlik425
Parents/Ebeveynler425
Parkinson’s disease/Parkinson hastalığı222
Particulate matter/Partikül madde460
Parturition/Doğum175
Patient safety/Hasta güvenliği121
Pediatric obesity/Pediyatrik obezite365
Perception of body image/Beden algısı183
Perinatal infection/Perinatal enfeksiyon41
Periodontal health /Periodontal sağlık73
Peripheral nerve injuries/Periferik sinir yaralanmaları267
Pharmaceutical dosage form analysis/Farmasötik preparat analizi289
Physical activity frequency/Fiziksel aktivite sıklığı401
Physical activity/Fiziksel aktivite85
Phytotherapy/Fitoterapi132, 466
Platelet indices/Trombosit indeksleri273
Poisoning/Zehirlenme79
Population groups/Nüfus grupları448
Population/Popülasyon343
Postoperative complications/Ameliyat sonrası komplikasyonlar113
Postural control/Postüral kontrol222
Premenstrual syndrome/Premenstrüel sendrom309
Preschool child/Okul öncesi çocuk365
Prevalence/Prevalans343
Primary dysmenorrhea/Primer dismenore164
Progesterone/Progesteron 301
Prognosis/Prognoz190, 208
Proprioception/Propriosepsiyon93
Pseudocolor imaging/Sahte renklendirme260
Psychological stress/Psikolojik stres433
Pulpal temperature/Pulpaiçi350
Pyracantha coccinea Roem/Pyracantha coccinea Roem24
Quality of life/Yaşam kalitesi390
Quercetin/Kersetin336
Questionnaires/Ölçek441
Racecadotril/Rasekadotril289
Radial artery occlusion/Radyal arter tıkanıklığı315
Radiographic analysis/Radyografik analiz356
Reliability and validity/Güvenirlik ve geçerlik425
Restless legs syndrome/Huzursuz bacak sendromu343
Restorative dental material/Restoratif dental materyal372
Restorative dental treatment/Restoratif dental tedavi372
Rheumatoid arthritis/Romatoid artrit390
Rib fracture/Kaburga kırığı108
Risk factors/Risk faktörleri281
Risk score/Risk skor208
S-allyl sisteine/, S-allil sistein195
Sarcopenia/Sarkopeni113
Satisfaction/Memnuniyet409
Self care/Özbakım448
Self-efficacy/Öz yeterlilik418
Sepsis-induced coagulopathy score/Sepsise bağlı koagülopati skoru190
Shear-wave elastography/Shear-wave elastografi296
Short-term/Kısa süreli222
Sinus mucosa/Sinüs mukozası260
Smoking/Sigara içmek247
Social media/Sosyal medya41