Other

2021 Subject Index

Bezmialem Science 2021;9(4):0-0

4-bromomethyl-7-methoxycoumarin/4-bromometil-7-metoksikumarin41
Abdominal aortic aneurysm/Abdominal aort anevrizması486
Academicians/Akademisyenler283
Activities of daily living/Günlük yaşam aktiviteleri35
Acute appendicitis/Akut apandisit231
Acute proximal deep vein thrombosis/Akut proksimal derin ven trombozu260
Adipose/Yağ295
Afghanistan/Afganistan356
Albumin/Albümin134
Allergens/Alerjenler373
Allergy in children/Çocuklarda alerji373
Alzheimer’s disease/Alzheimer hastalığı504
Amlodipine/Amlodipin264
Analytical validation/Analitik validasyon10
Antibody/Antikor55*Suppl (1)
Antigen/Antijen55*Suppl (1)
Anxiety/Anksiyete13*Suppl (1), 47*Suppl (1), 61*Suppl (1), 356, 408
Apiaceae/Apiaceae154
Apppendectomy/Apendektomi231
Attachment/Bağlanma53
Baby care/Bebek bakımı498
Beta-thalassemia/Beta talasemi91*Suppl (1)
BioRace/BioRace25
Birth ball exercises/Doğum topu egzersizi46
Birth/Doğum416
Bis-GMA/Bis-GMA128
Bladder globe/Mesane globu234
Blood and blood products/Kan ve kan ürünleri473
Body mass index/Beden kitle indeksi40*Suppl (1)
Bond strength/Bağlantı dayanmı345
Breast cancer/Meme kanseri408
Breast milk/Anne sütü373
C-reactive protein/C-reaktif protein4*Suppl (1)
CA/CA20
Camillo Golgi/Camillo Golgi369
Cancer survivors/Kanser hastaları310
Cancer types/Kanser türleri490
Cancer/Kanser30, 440, 490
Carbonic anhydrase/Karbonik anhidraz154
Care/Bakım112
Cartilage healing/Kıkırdak iyileşmesi85
Cartilage repair/Kıkırdak onarımı85
Charge transfer complex/Yük transfer kompleksi20
Chemotherapy/Kemoterapi310, 327
Child nutrition/Çocuk beslenmesi334
Child/Çocuk366, 440
Childbirth pain/Doğum ağrısı46
Childbirth/Doğum46
Cigarette/Sigara481
Class V cavity/Sınıf V kavite92
Co-infection/Ko-enfeksiyon1*Suppl (1)
Compression stockings/Kompresyon çorabı260
Conjunctivitis/Konjonktivit74*Suppl (1)
Contingency table/Kontenjans tablosu212
Coronavirus disease/Koronavirüs hastalığı47*Suppl (1)
Coronavirus/Koronavirüs69*Suppl (1), 244
Corpus callosum/Korpus kallosum172
COVID-19 pandemic/COVİD-19 pandemisi84*Suppl (1)
COVID-19/COVİD-191*Suppl (1), 4*Suppl (1), 9*Suppl (1), 13*Suppl (1), 25*Suppl (1), 33*Suppl (1), 40*Suppl (1), 55*Suppl (1), 61*Suppl (1), 74*Suppl (1), 91*Suppl (1), 94*Suppl (1)
Cyclic fatigue resistance/Döngüsel yorgunluk direnci25
D-dimer/D-dimer4*Suppl (1)
DASS-42/DASS-42356
Dementia/Demans504
Dental education/Diş hekimliği eğitimi272
Dental students/Diş hekimliği öğrencileri272
Depression/Depresyon61*Suppl (1), 356
Diagnostic dilemmas/Tanı zorlukları120
Dialysis membrane method/Diyaliz membran yöntemi10
Difficulties/Güçlükler498
Diffusion tensor imaging/Difüzyon tensor görüntüleme172, 383
Disabled people/Engelli kişiler35
Disk degeneration/Disk dejenerasyonu486
Disk herniation/Disk hernisi486
DNA/DNA134
Dominant side/Dominant taraf4
Dosage loss/Doz kaybı106
Drug/İlaç78*Suppl (1)
Eating habits/Yeme alışkanlıkları395
Eft-hand dominance/Sol el dominansı4
Elective treatments/Elektif tedaviler84*Suppl (1)
Electrodiagnostic tests/Elektrodiagnostik testler450
Eltrombopag/Eltrombopag99
Endocrine hypertension/Endokrin hipertansiyon206
Enterobius vermicularis/Enterobius vermicularis231
Epidemic/Salgın61*Suppl (1)
Erdosteine/Erdostein20
Excitotoxicity/Eksitotoksisite164
Exercise/Egzersiz191
Experience/Tecrübe432
FA/FA172
Facial paralysis/Fasiyal paralizi159
Fagerström test for nicotine dependence/Fagerström nikotin bağımlılık testi481
Fatigue/Yorgunluk440
Female/Kadın236
Ferritin/Ferritin388
Ferulago/Ferulago154
Fluorescence/Floresans253
Fluorometric detection/Florimetrik dedeksiyon41
Food allergy/Besin alerjisi373
Food preferences/Gıda tercihleri395
Fractional anisotropy/Fraksiyonel anizotropi383
Functional health patterns/Fonksiyonel sağlık örüntüleri94*Suppl (1)
Gastric mucosal thickening/Gastrik mukozal kalınlaşma120
Gemifloxacine/Gemifloksasin41
Glass carbomer/Cam carbomer68
GLT-1/GLT-1164
Glutamate/Glutamat164
Golgi apparatus/Golgi apparatus369
Gynaecological cancers/Jinekolojik kanserler327
Hand hygiene/El hijyeni33*Suppl (1)
hCA I/hCA I154
hCA II/hCA II154
Health care professionals/Sağlık profesyonelleri47*Suppl (1)
Health care/Sağlık hizmeti432
Health literacy/Sağlık okuryazarlığı219
Health services/Sağlık hizmetleri47*Suppl (1)
Health system/Sağlık sistemi69*Suppl (1)
Healthcare workers/Sağlık çalışanları33*Suppl (1)
Hematopoietic stem cell transplantation/Allojenik kök hücre nakli99
Hemovigilance nursing/Hemovijilans hemşireliği473
Hemovigilance/Hemovijilans473
Herat/Herat356
High-performance liquid chromatography/Yüksek basınçlı sıvı kromatografisi264
Historical narrative/Tarihsel gelişim369
Home women/Ev kadını140
HPLC/HPLC253
Hyaluronic-acid-based acellular matrix/Hyalüronik asit bazlı aselüler matriks85
Hypergeometric distribution/Hipergeometrik dağılım212
IgE/IgE373
In vitro drug release/In vitro ilaç salımı10
Influenza/İnfluenza1*Suppl (1)
Ingestion foregien body/Yabancı cisim yutma366
Innovation/İnovasyon69*Suppl (1)
Intranasal Schirmer test/Nazal Schirmer test159
Intraoperative period/Ameliyat sırası dönem75
Iodinated poly-3-hydroxy butyrate/İyotlu poli-3-hidroksibutirat134
Iron stores/Demir depolar388
Job stress/İş stresi466
Kainic acid/Kainik asit164
L‐Dopa/L-Dopa10
Lactation/Emzirme78*Suppl (1)
LED light curing units/LED ışık cihazları92
Leg posture/Bacak postürü450
Leiotulus/Leiotulus154
Life habits/Yaşam alışkanlıkları440
Liquid chromatography/Sıvı kromatografisi41
Low back pain/Bel ağrısıS486
Lquid chromatography/Likit kromatografi128
Lung cancer/Akciğer kanseri226
Lung diseases/Akciğer hasarı291
Lung injury/Akciğer hastalıkları291
Lung volume measurements/Akciğer volum ölçümleri291
Luting cement/Yapıştırma simanı177
Magnesite mining/Manyezit madeni140
Management of pain/Ağrının yönetimi46
Married women/Evli kadın399
MD/MD172
Meckel/Meckel366
Medications/İlaç hazırlama106
Mental disorder/Ruhsal bozukluk61*Suppl (1)
Mesenchyme/Mezenkimal295
Meta-analysis/Meta-analizi212
Metastasis/Metastaz206
Methacryloyloxydecyl dihydrogen phosphate/MDP345
Method development/Metot geliştirme253
Methods of non-pharmacologic/Farmakolojik olmayan yöntemler46
Microfracture/Mikrokırık85
Microleakage/Mikro sızıntı92
Mobile phone/Mobil telefon424
Mode of delivery/Doğum şekli53
Mother-infant relationship/Anne-bebek ilişkisi53
Motor learning/Hareket algısı4
Motor proficiency/Motor yeterlilik199
Mouthrinse/Gargara68
MPP+/MPP+164
MRI/MRG148, 363
mRNA/mRNA164
Multidimensional index of life quality/Çok boyutlu yaşam kalitesi indeksi61
Multislice CT/Çok kesitli BT226
Narrative/Öykü432
Nasal secretion/Nazal sekresyon159
Nebivolol/Nebivolol264
Needlestick injuries/Delici kesici alet yaralanmaları318
Neoplasm/Neoplazm30
Nerve conduction study/Sinir iletim çalışması 450
Neurofibromatosis type I/Nörofibromatozis tip 1172
Newest vital sign/En Yeni Yaşamsal Bulgu ölçeği219
Nidus/Nidus148
Nomophobia/Nomofobi424
Non-dominant side/Non-dominant taraf4
Non-Hodgkin lymphoma/Non-Hodgkin lenfoma363
Nurse/Hemşire473
Nursing care/Hemşirelik bakımı94*Suppl (1)
Nursing skills/Hemşirelik uygulamaları106
Nursing/Hemşire432
Nutrition education/Beslenme eğitimi334
Nutrition/Beslenme334
Obesity/Obezite9*Suppl (1), 40*Suppl (1)
Occupational commitment/Mesleki bağlılık466
Occupational therapy/Ergoterapi35
Ocular surface/Oküler yüzey74*Suppl (1)
Odds ratio/Odds oranı212
Oncology nursing/Kanser hemşireliği310
Operating room nurses/Ameliyathane hemşireleri318
Operating room/Ameliyathane318
Optic gliom/Optik gliom383
Optimisation/Optimizasyon351
Oral and maxillofacial surgery/Ağız diş ve çene cerrahisi84*Suppl (1)
Oral simulation/Oral simülasyon92
Orthodontic adhesives/Ortodontik adeziv128
Osteoid osteoma/Osteoid osteoma148
Palliative care/Palyatif bakım395
Pancreatic fistula/Pankreatik fistül302
Pancreatic/Pankreas30
Pancreaticoduodenectomy/Pankreotikoduodenektomi302
Pandemic/Pandemi13*Suppl (1), 47*Suppl (1)
Pandemic/Salgın25*Suppl (1)
Paraganglioma/Paraganglioma206
Parenting/Ebeveynlik53
Patient comfort/Hasta konforu310
PCR-RFLP/PCR-RFLP185
PCR/PZR55*Suppl (1)
Pediatric/Pediatrik30
Pelvic floor disorder/Pelvik taban bozukluğu236
Penile lymphoma/Penil lenfoma363
Penis/Penis363
Perceived organizational support/Algılanan örgüt desteği466
Perceived stress score/Algılanan stres ölçeği25*Suppl (1)
Perception/Algılama53
Peroneal neuropathy/Peroneal nöropati450
Personal protective equipment/Kişisel koruyucu ekipman33*Suppl (1), 84*Suppl (1)
Pharmaceutical formulation/Farmasötik formülasyon20
Pharmaceutical preparation/Farmasötik preparat41
Physical symptom/Fiziksel semptom416
Platelet engraftment failure/Trombosit engrafman yetersizliği99
Platelet-Rich Plasma/Trombositten zengin plazma351
PLGA nanoparticles/PLGA nanopartikül10
Posterior primary teeth/Süt azı dişleri177
Postoperative analgesia/Postoperatif analjezi408
Postpartum period/Postpartum dönem416
Postrenal acute kidney injury/Postrenal akut böbrek yetersizliği234
Posttraumatic stress disorder (PTSD)/Travma sonrası stres bozukluğu (TSSB)61*Suppl (1)
Preemtive analgesia/Preemptif analjezi408
Pregnancy/Gebelik112, 13*Suppl (1), 78*Suppl (1)
Prematurity/Prematürite498
Pressure injury/Basınç yarası75
Preterm labor/Erken doğum498
Prevalence of pressure injury/Basınç yarası prevalans75
Prevention/Önlem318
Probability distribution/Olasılık dağılımı212
Probiotics/Probiyotikler490
Prognosis/Prognoz302
Protective measures/Koruyucu önlemler84*Suppl (1)
PRPBAG/PRPBAG351
Psychological first aid/Psikolojik ilk yardım244
Psychosocial interventions/Psikososyal müdahaleler244
pUC19/pUC19134
Quality of life/Çalışan kadın140
Quality of life/Yaşam kalitesi61
Radiofrequency ablation/Radyofrekans ablasyon148
Radiology workers/Radyoloji çalışanları25*Suppl (1)
Regeneration/Rejenerasyon295
Relative risk/Relatif risk212
Reliability/Geçerlilik283
Reliability/Güvenilirlik61, 199, 219
Renal pelvic rupture/Renal pelvik rüptür234
Reopening/Yeniden açılma84*Suppl (1)
Reproductive age/Üreme çağı399
Resin cement/Rezin siman345
Restless legs syndrome/Huzursuz bacaklar sendromu481
Retention/Retansiyon177
Retroperitoneal/Retroperiton206
Right-hand dominance/Sağ el dominansı4
Risk factor/Risk faktörü75
Risk factors/Risk faktörleri318
Risk/Riskli112
Roflumilast/Roflumilast253
rTMS/rTMS504
Sample and seperation method/Örnek ve ayırma yöntemi10
SARS-Cov-2/SARS-Cov-24*Suppl (1)
SARS/SARS61*Suppl (1)
Semipermanent cements/Semipermanent simanlar345
Sexual dysfunction/Cinsel işlev bozukluğu399
Sexual quality of life/Cinsel yaşam kalitesi399
Sideroblast/Sideroblast388
Signet ring cell carcinoma/Taşlı yüzük hücreli karsinom120
Small-diameter-hole microfracture/Küçük çap delikli mikrokırık85
Smoking status/Sigara içme durumu185
Smoking/Sigara içme481
Social support/Sosyal destek327
Sodium hypochlorite/Sodyum hipoklorit25
Solubility/Emilim68
Sorption/Çözünürlük68
Specific learning disability/Özgül öğrenme güçlüğü199
Spectrophotometry/Spektrofotometri20
Standardized terminology/Standardize terminoloji236
Stem cell/Kök hücre295
Strength/Kuvvet191
Stress factors/Stres faktörleri272
Stress/Stres140, 272, 356
Students/Öğrenciler424
Surgery/Cerrahi30
Surgical treatment/Cerrahi tedavi206
Survival/Sağkalım206
Symptom/Semptom236
Synthetic mixture/Sentetik karışım264
Tablet crushing/Tablet ezme106
Tablets crushing device/Tablet ezici106
Taper/Taper25
TCNQ/TCNQ20
Tear/Gözyaşı74*Suppl (1)
Thalassemia major/Talasemi majör91*Suppl (1)
Thalassemia minor/Talasemi minör388
Thermo-mechanical aging/Termo-mekanik yaşlandırma92
Thermocycle/Termal siklus345
Tissue/Doku295
Titanium/Titanyum345
Training/Eğitim13*Suppl (1)
Transfusion/Transfüzyon473
Turkey/Türkiye9*Suppl (1), 272
Turkish/Türkçe283
UCP2A/UCP2185
University/Üniversite424
Upper extremity/Üst ekstremite191
Validation/Geçerlilik219
Validation/Validasyon20, 253, 264
Validity/Geçerlik61, 199
Validity/Güvenilirlik283
Variant/Varyant185
Virtual bronchoscopy/Sanal bronkoskopi226
Visual analog scale/Vizuel analog skala260
Visual memory/Motor öğrenme4
Weight loss/Kilo kaybı450
Wellbeing/İyilik hali440
Work limitation/İş limitasyonu283
Working women/Yaşam kalitesi140
Zirconia/Zirkonya177