E-ISSN 2148-2373
Özgün Araştırma
Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Değerlendirilmesi
1 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Rize, Türkiye  
2 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Rize Türkiye  
Bezmialem Science 2018; 6: 191-195
DOI: 10.14235/bs.2018.1856
Anahtar Kelimeler: Sağlıklı yaşam biçimi ölçeği, tıp fakültesi öğrencisi, sağlık sorumluluğu
Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde 2016-2107 yılında öğrenim gören tıp fakültesi öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını ve etki eden faktörleri değerlendirmektir.


Yöntemler
: Tanımlayıcı tipteki bu çalışmaya Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde 2016-2107 yılında öğrenim gören 510 öğrenciden gönüllü olan 285’i katılmıştır. Verilerin toplanmasında, literatür bilgileri doğrultusunda geliştirilen sosyodemografik özelliklerini içeren anket formu ile birlikte Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği (SYBDÖ) kullanıldı. Veri analizinde t testi, Varyans Analizi, Mann-Whitney U, Kruskall Wallis Varyans Analizi kullanılmıştır.


Bulgular
: Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 21,23’tü. Öğrencilerin ortalama ölçek puanı 127,38±19,28 olup orta düzeydedir. En yüksek puanlı alt konu başlığı manevi gelişim iken (25,19±4,89) en düşük puanlı alt konu başlığı fiziksel aktivite (18,88±4,49) oluşturmuştur. Kadın cinsiyet ve sağlık durum algısının iyi olması sağlıklı yaşam biçimi davranışı ile ilişkili bulunmuştur.


Sonuç
: Tıp fakültesi öğrencileri gelecekte sağlık alanında rol model olacakları için sağlığı geliştirici davranışlarının iyileştirilmesi toplum sağlığı için önemlidir. Bu sonuçlar doğrultusunda eğitim programlarının oluşturulması ve uygulamasında özellikle öğrencilerin yetersiz kaldıkları alanlara yönelmek gerekir.


Cite this article as
: Ardıç C. and Taşkın N. An Evaluation of Healthy Lifestyle Behaviors of Medical School Students. Bezmialem Science 2018; 6(3): 191-5.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Bezmialem Vakıf Üniversitesi | Son Güncelleme: 09.11.2018