E-ISSN 2148-2373
Özgün Araştırma
Uzun Dönem Probiyotik Uygulamasının Deneysel Sepsis Modeline Bağlı Oluşan İnflamasyon Süreci Üzerine Olan Koruyucu Etkilerinin Araştırılması
1 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye  
2 Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kars, Türkiye  
3 Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Kars, Türkiye  
Bezmialem Science ; : -
DOI: 10.14235/bs.2018.2643
Anahtar Kelimeler: İnflamasyon, sepsis, sitokin, probiyotik
Özet

Amaç: Probiyotikler, yeterli miktarlarda alındığında konakta yararlı etkiler sağlayan canlı mikroorganizmalar olarak tanımlanır. Bazı probiyotiklerin sahip olduğu immünomodülatör etki bunlardan biridir. Biz bu çalışmada, probiyotiklerin sepsiste bazı inflamatuar sitokin düzeyleri üzerindeki etkilerini araştırmayı amaçladık.


Yöntemler
: Çalışmamızda 12 farklı canlı probiyotik bakteri içeren karışım kullanıldı. Grup 1 ve Grup 2 sırasıyla kontrol ve sepsis grubu olarak değerlendirildi. Grup 2, 3, 4, 7 ve 8’de yer alan deney hayvanlarında çekal bağlama ve delme yöntemi kullanılarak sepsis geliştirildi. Grup 3 ve 4’de yer alan deney hayvanlarına sepsis öncesi 21 gün süreyle, Grup 7 ve 8’dekilere ise sepsis sonrası tek doz olmak koşuluyla sırasıyla 1010 ve 1011 dozlarında hazırlanan karışımdan uygulandı. Grup 5 ve 6 da ise aynı dozlarda sepsis oluşturulmadan probiyotik uygulaması yapıldı. IL-1β, TNF-α, IL-10 ve TGF-β seviyeleri ELISA yöntemiyle ölçüldü.


Bulgular
: Sepsis grubunda, TNF-α ve IL-1β seviyeleri bakımından ciddi derecede artış ve 21 gün koruyucu tedavi uygulanan gruplarda ise ciddi derecede azalış tespit edilmiştir. Anti-inflamatuar sitokinler olan IL-10 ve TGF-β seviyeleri detaylı şekilde incelendiğinde 21 gün koruyucu tedavi uygulanan gruplarda sitokin seviyeleri kontrol grubu seviyesine erişememiş olsa da, sepsis grubuna nazaran ciddi derecede artış tespit edilmiştir.


Sonuç
: Bulgularımıza göre probiyotikler, sepsisin klasik medikal tedavisine ek olarak destek amaçlı kullanılabilir. Ancak, probiyotiklerin etkilerinin standardize edilebilmesi ve hayvan deneylerinin yanı sıra gönüllü donörlerde de muhtemel probiyotik etkilerin gösterilebilmesi için daha kapsamlı çalışmaların yapılması gerektiğine inanmaktayız.


Cite this article as
: Aydoğdu S, Karameşe M, Altoparlak Ü, Karameşe Aksak S. The Protective Effects of Long-Term Probiotic Application on Experimental Sepsis-Dependent Inflammation Process. Bezmialem Science 2018. DOI: 10.14235/bs.2018.2643

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Bezmialem Vakıf Üniversitesi | Son Güncelleme: 09.11.2018