E-ISSN 2148-2373
1 Bezmialem Vakıf Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Anabilim Dalı, Istanbul, Türkiye  
2 Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
Bezmialem Science ; : -

Özet

Amaç: İstanbul İlindeki bir Devlet Üniversitesi Pedodonti kliniğine başvuran çocuklarda erken çocukluk çağı çürüğü (ECC) risk faktörlerinin incelenmesidir.


Yöntem
: Bu kesitsel çalışmaya 3 aylık süre içinde muayene/ tedavi edilen ve katılım için onam veren 36- 71 ay arası çocuklar ve anneleri dahil edildi. Anne ve çocukların ağız içi muayeneleri yapılıp çürük durumu (d/ D: çürük, m/ M: eksik, f/ F: dolgulu) dmf- t/ DMF- T indeksleri ile belirlendi. Çocukların beslenme, ve ağız hijyen alışkanlıkları anket ile görüşme şeklinde kaydedildi. Çürüksüz (NC), ECC ve Şiddetli ECC (S- ECC) olarak belirlenen çocuklar arası kategorik verilerin karşılaştırılması Ki- kare testi, anne- çocuk çiftlerinde çürük indeksleri arasındaki ilişki Spearman korelasyon testi ile değerlendirildi. İstatistiksel anlamlılık p< 0.05 olarak kabul edildi.


Bulgular
: İki yüz altmış altı (4.41± 0.87 yaş) çocuk çalışmaya dahil edildi. Kırk çocuk ECC, 209 S- ECC, 17 çocuk çürüksüz olarak saptandı. 255 (96.2%) çocuğun anne tarafından emzirildiği görüldü ancak bu süre gruplar arasında fark göstermedi. 24 aydan daha uzun emzirmeyle diş çürüğü arasında ilişki saptanmadı (p= 0.743). Şekerli gıdalarla atıştırma sıklığı S- ECC grubunda ECC’den fazla bulundu (p<0.01). Görünür dental plak bulunan anne sayısı S- ECC’li çocularda ECC’den fazlaydı (p<0.01). Annenin DMF- T skoru çocuklarının dmf- t’leriyle anlamlı ilişki gösterdi (r= 0.547, p<0.01).


Sonuç
: Okul öncesi çocukların oral hijyen ve diş sağlığı üzerinde anne etkindir. ECC’nin yıkıcı etkilerini engellemek için koruyucu hekimlik uygulamaları gebelikten başlayıp, ağız sağlığı/ hijyen eğitimine odaklanılmalıdır.


Cite this article as
: Kaya M, Mete S, Kargül B. Risk Factors for Early Childhood Caries: A cross- sectional study in a Dental School. Bezmialem Science 2018. DOI: 10.14235/bs.2018.1890

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Bezmialem Vakıf Üniversitesi | Son Güncelleme: 09.11.2018