E-ISSN 2148-2373
Özgün Araştırma
Total Kalça Protezi Cerrahisi Sırasında Periprostetik Femur Kırığı Geçiren Hastaların Radyolojik ve Fonksiyonel Sonuçlarının Değerlendirilmesi
1 Baltalimanı Kemik Hastalıkları Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji, İstanbul, Türkiye  
2 : Baltalimanı Kemik Hastalıkları Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji, İstanbul, Türkiye  
Bezmialem Science ; : -
DOI: 10.14235/bs.2018.2263
Anahtar Kelimeler: intraoperatif kırık, periprostetik, total kalça protezi
Özet

 

AMAÇ: Total kalça protezi son 30 yıl içinde fonksiyonel ve radyolojik olarak  başarılı sonuçları bildirilen ortopedik cerrahilerindendir. Bu cerrahi sırasın da meydana gelen periprostetik femur kırıklarının ilerleyen dönemde hastada yarattığı fonksiyonel sonuçları incelemek çalışmamızın ana konusuydu.


YÖNTEMLER
: 2005-2011 yılları arasında merkezimizde tedavi edilmiş ve periprostetik femur kırığı geçirmiş olan 91 hastanın 94 kalçası çalışmaya dahil edildi. Oluşan kırık tipleri Vancouver sınıflamasına göre sınıflandırıldı. Kırık tedavisinde kullanılan yöntemler kaydedildi ve yine açılım şekilleri, kırığın ameliyatın hangi basamağında (raspalama,oyma,stem çakma,redüksiyon sırasında)  oluştuğu not edildi. Hastalar, kontrole çağrılarak pelvis AP ve opere olan taraf femur AP grafileri çekildi. Yine aynı zaman da  son muayenelerin de WOMAC skorlaması  yapıldı. Daha önceki kontrollerinde çekilmiş olan grafileri ile son kontrollerinde ki grafileri arasında femoral stemde çökme olup olmadığı incelendi.


BULGULAR
: Kırıkların çoğu femoral stemin çakılma aşamasında oluştuğu gözlemlendi.(hastaların %81’i). Hastaların son kontrollerinde ki WOMAC skoru ortalama 27 (8-81) olarak belirlendi. Kalçalardan 12 sinde (%13) ilerleyen zamanlar da protezde çökme tespit edilmiş ve bu kalçalardan 6 sı revizyon cerrahisi geçirmişti. Çökme görülen hastaların kırık tipleri ile olan ilişkilerine bakıldığın da istatistiksel olarak anlamlı fark bulunamadı (p:0,2). Yine çökme görülen hastaların ortalama WOMAC  skorları 57 ye yükseldi. Ve istatistiksel olarak anlamlı bulundu.(P<0,0001)


SONUÇ
:TKP sırasında oluşan intraoperatif femur kırıkları, hastalarda uzun dönemde femoral stemde çökmeye yol açarak implant yetmezliğine yol açabilmektedir. Bu çökmenin oluşan kırık tipi ilişkisi çalışmamızda ortaya konamamıştır. Çökme nedeniyle hastalarda fonksiyonel açıdan anlamlı olarak bozulma görülmektedir.


Cite this article as
: Kargın D, İncesoy M.A, Albayrak A, Öner A, İlvan G, Kaygusuz M.A. Evaluation of Radiological and Functional Results of Patients with Periprosthetic Femoral Fracture During Total Hip Arthroplasty Surgery. Bezmialem Science 2018. DOI: 10.14235/bs.2018.2263

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Bezmialem Vakıf Üniversitesi | Son Güncelleme: 21.09.2018