E-ISSN 2148-2373
Özgün Araştırma
Spinopelvik Parametrelerden Lomber Lordoz ve Sakral Slop Açılarının Lomber Dejeneratif Disk Hastalığı Oluşumuna Etkisi
1 Başkent Üniversitesi, Nöroşirurji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
2 Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirurji Anabilim Dalı, Konya, Türkiye  
3 Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
4 Özel Reyap Hastanesi, Ortopedi Kliniği, İstanbul, Türkiye  
Bezmialem Science ; : -
DOI: 10.14235/bs.2018.2172
Anahtar Kelimeler: Spinopelvik parametreler, lomber lordoz, sakral slop, disk dejenerasyonu.
Özet

Amaç: Spinopelvik parametrelerin, sagital spinopelvik dizilim ve lomber disk dejenerasyonu gibi hastalıklardaki önemi birçok çalışmada gösterilmiştir. Bu çalışmanın amacı lomber lordoz (LL) ve sakral slop (SS) gibi spinopelvik parametrelerin normal sağlıklı omurga ile dejeneratif disk hastalığına sahip gruplarda araştırılmasıdır


Yöntemler
: 2016-2017 yılları arasında hastanemiz polikliniğine bel ve/veya radiküler ağrı sebebiyle başvuran 140 hastanın medikal kayıtları retrospektif olarak çıkartılmış, çekilmiş olan lomber MR bulgularına göre disk dejenerasyonu tespit edilmiş 70 hasta hasta grubu, herhangi bir disk dejenerasyonu olmayan, lomber bölge morfolojisi normal olan 70 hasta ise kontrol grubu adı altında toplanmıştır. Bu hastaların LL, SS açıları kaydedilmiş, LL un SS’a bölümünden ortaya çıkan değer LL-SS oranı adı altında kaydedilmiştir. Her iki grupta bu parametreler karşılaştırılmıştır.


Bulgular
: Hasta grubunda LL ortalaması 45.14± 11.01 derece, SS ortalaması 35.91±7.67 derece idi. LL ile SS arasında ise kuvvetli korelasyon mevcuttur (r=0.947, p<0.0001). Bununla beraber disk dejenerasyon seviyesi ile, SS açıları arasında zayıf ters korelasyon mevcuttu (r=-0.243, p=0.042).  Bu gruptaki LL-SS oranı ise ortalama 1.25±0.1 idi. Kontrol grubundaki hastaların LL ortalaması 49.46±9.07 derece, SS ortalaması 38.45±6.91 derece olarak bulunmuştur. Bu grupta da LL açıları ile SS açıları arasında kuvvetli bir korelasyon mevcuttu (r=0.927, p<0.0001). Bunlarla beraber LL-SS oranı 1.28±0.93’idi. Kontrol grubu ile hasta grubunun LL ve SS açılarının ortalamaları ile LL-SS oranlarını karşılaştırdığımızda her iki grup arasında anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir (sırasıyla p=0.013, p=0.041, p=0.025).


Sonuç
: Nöroşirurji, ortopedi veya Fizik tedavi pratiğinde kolaylıkla bakılabilen LL ve SS açıları ile beraber bu açıların birbirine oranları hastalarda gelişebilecek bir disk dejenerasyonun prediktörü olabilir.


Cite this article as
: Kırcelli A, Çöven İ, Şen P, Orman O. The Effects of Spinopelvic Parameters such as Lumbar Lordosis and Sacral Slope Angles in The Development of Lumbar Disc Degeneration. Bezmialem Science 2018. DOI: 10.14235/bs.2018.2172

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Bezmialem Vakıf Üniversitesi | Son Güncelleme: 09.11.2018