E-ISSN 2148-2373
Özgün Araştırma
Sporadik Türk Kolorektal Karsinomalı Hastalarda Metilasyon Profili ve Mikrosatellit İnstabilitesi
1 Acıbadem Üniversitesi, LabGen, istanbul, Türkiye  
2 İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültültesi, Patoloji, İstanbul, Türkiye  
3 Koç Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji, İstanbul, Türkiye  
4 Acıbadem Üniversitesi, Tıbbi Genetik, İstanbul, Türkiye  
Bezmialem Science ; : -
DOI: 10.14235/bs.2018.2456
Anahtar Kelimeler: Epigenetik, Promotör Metilasyonu, Kolorektal Kanser, Mikrosatellit instabilitesi, Metilasyonspesifik PZR.
Özet

 

Amaç: Bu çalışmanın amacı kolorektal kanserli olguların parafin bloklarından elde edilen genomik DNA da 6 farklı gen bölgesinin promoter metilasyonu ve mikrosatellite instabilitesi araştırılarak kolorektal kanser gelişimindeki, önemini değerlendirmektir.


Yöntemler
: 76 sporadik kolorektal kanserli olguya ait parafin dokusundan tümörlü olduğu belirlenen bölgelerden kesit alınarak DNA izolasyonu gerçekleştirilmiştir. Bu DNA örneklerinden Metilasyon Spesifik PCZ (MS-PZR) yöntemi ile APC, hMLH1, p16INK4A, p15, p73 ve DAPK1 genlerine ait promoter bölgesi metilasyonu araştırılmıştır, aynı zamanda Mikrosatellite İnstabilitesi (MSI) varlığı 3 farklı STR bölgesi incelenerek belirlenmiştir.


Bulgular
: Hasta örneklerimize ait genlerin metilasyon oranlarını hMLH1 için %24, APC için %31.5, DAPK1 için %19.6, p16 için %42.8, p15 için %30, p73 için %17 bulundu. Verilerin daha iyi anlaşılması için Metilasyon İndeksi hesaplandı. Bir örnek için Metile olan gen sayısının ile analiz edilen gen sayısına oranı şeklinde hesapladığımız MI değeri 0-0.83 arasında bulundu. Ortalama MI 0.271 idi(1.6 gen / numuneye karşılık gelir) ve medyan değeri 0.225 idi. Herhangi bir lokusta metilasyona uğramayan 15 örnek vardı. MSI'yi C-kit (21%), hMSH2 (18%) ve APC (15%) mikrosatellit bölgelerinde analiz ettik.


Sonuç
: Literatüre göre Türk populasyonunda APC metilasyonunun diğer popülasyondan daha sık olduğunu belirledik. P16 promoter metilasyonun 6 gen arasında en fazla metilasyona uğrayan lokus olduğu ve kadın hastalarda daha sık metillendiği görülmüştür. P73 metilasyonu ise sıklıkla sol kolorektal kanserlerde belirlenmekte ve ek olarak da MSI ile ilişkili bulunmuştur.


Cite this article as
: EKMEKÇİ CG, GÜLLÜOĞLU M, KAPRAN Y, DİZDAROĞLU F, ÖZBEK U. Aberrant Methylation Profile and Microsatellit Instability In Turkish Sporadic Colorectal Carcinoma. Bezmialem Science 2018. DOI: 10.14235/bs.2018.2456

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Bezmialem Vakıf Üniversitesi | Son Güncelleme: 09.11.2018