E-ISSN 2148-2373
Özgün Araştırma
Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Palyatif Bakım Konusundaki Farkındalıklarının Değerlendirilmesi
1 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Tokat, Türkiye  
2 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Tokat, Türkiye  
3 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Tokat, Türkiye  
4 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Tokat, Türkiye  
5 İl Halk Sağlığı Müdürlüğü, Bitlis, Türkiye  
6 Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesi, Ağrı, Türkiye  
Bezmialem Science 2018; 6: 100-107
DOI: 10.14235/bs.2018.1582
Anahtar Kelimeler: Palyatif bakım, farkındalık, tıp fakültesi öğrencileri
Özet

 

Amaç: Bu çalışmada, tıp fakültesi öğrencilerinin son dönem kanser hastalarında PB konusundaki farkındalıklarının belirlenmesi amaçlandı.

 

Yöntemler: Kesitsel ve tanımlayıcı nitelikteki araştırmada Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki tüm öğrencilere (n=363) yüz yüze standart anket formu uygulandı, 210 öğrenci (%57,9) anketi doldurarak çalışmaya katıldı. Öğrencilerin tanımlayıcı özellikleriyle PB konusundaki bilgi ve tutumları karşılaştırıldı. Farklılıkların test edilmesinde Ki-kare testi kullanıldı, p<0,05 anlamlı kabul edildi.

 

Bulgular: Çalışmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 20,8±2,0, %62,9’u kadındı. Katılımcıların %52,9’u son dönem kanser hastasıyla karşılaştığını, %64,3’ü bu hastalar ve aileleriyle iletişim konusunda huzursuzluk hissettiğini belirtti. Katılımcıların %51,9’u PB kavramını duymadığını, PB konusunda bilgisi olduğunu belirtenlerin %9,7’si bu bilgiyi yeterli bulduğunu, %9’u PB alan hastalara kardiyopulmoner resüsitasyon (KPR) yapılmasına gerek olmadığını, %16,2’si bu hastalarda ötanazinin yasal olması gerektiğini düşünmekteydi. Cinsiyet ve yaş grubuna göre PB kavramının duyulmasıyla son dönem hastalara KPR ve ötanazi yapılmasının belirtilmesi arasında anlamlı fark yoktu (p>0,05). Katılımcıların %75,7’si PB konusunda eğitime katılmayı, %44,8’i mezuniyet sonrası PB alanında çalışmayı istediğini belirtti.

 

Sonuç: Öğrencilerin yarısından fazlası PB kavramını duymamıştır. PB konusunda bilgisi olanların büyük çoğunluğu bilgilerinin yetersiz olduğunu belirtmiştir. Son dönem hastalara KPR yapılması ve ötanazi konusunda doğru yaklaşımları olan öğrencilerin oranı düşüktür. Dört öğrenciden üçü PB eğitimine katılmayı düşünmekte ve yaklaşık yarısı mezuniyet sonrası PB alanında çalışmayı istemesine rağmen öğrencilerin PB konusundaki farkındalıkları istenilen düzeyde değildir. Bu nedenle tıp fakültesi ders müfredatında PB konularına mutlaka ağırlık verilmelidir.

 

 

Cite this article as: Çıtıl R, Okan İ, Önder Y, Çeltek NY, Süren M, Bulut YE, et al. Evaluation of the Awareness of Medical Students on Palliative Care. Bezmialem Science 2018; 6: 100-7.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Bezmialem Vakıf Üniversitesi | Son Güncelleme: 09.11.2018