E-ISSN 2148-2373
1 Department of Pediatric Surgery, Bezmialem Vakıf University School of Medicine, İstanbul, Turkey  
2 Pediatric Surgery Unit, Yedikule Surp Pırgiç Armenian Hospital  
3 Department of Pediatric Surgery, Çukurova University School of Medicine, Adana, Turkey  
4 Department of Pediatric Surgery, Dumlupınar University School of Medicine, Kütahya, Turkey  
5 Department of Pediatric Surgery, İstanbul University School of Medicine, İstanbul, Turkey  
Bezmialem Science ; : -

Özet

Amaç: Bu çalışma mevcut travma puanlama sistemlerinin çocukluk çağı toraks travmalarındaki etkinliğinin saptanması ve bu puanlama sistemlerinin birbirleriyle karşılaştırılması amacıyla yapılmıştır.
 

Yöntemler: Çalışmamızda, kliniğimizde izlenen göğüs travmalı 208 (149 erkek, 59 kız, yaş 7.5±3.7) hastanın dosyaları retrospektif olarak cinsiyet, yaş, vücut ağırlıkları, travma nedeni, travma tipi, diğer sistem yaralanmaları, hastanede yatış süresi, ölüm oranı ve nedenlerine ait verileri toplanmış olup her bir hasta için Pediatric trauma score (PTS) (=pediatrik travma puanı (PTP)), Injury severity score (ISS) (=yaralanma şiddet puanı (YŞP)), New injury severity score (NISS) (=yeni yaralanma şiddet puanı (YYŞP)), Revised trauma score (RTS) (=düzeltilmiş travma puanı (DTP)), Trauma and injury severity score (TRISS) (=travma ve yaralanma şiddet puanı (TYŞP)) hesaplanarak puanlar arasındaki ilişkiler değerlendirilmiştir.
 

Bulgular: Olgulardan 174’ünde künt (%83.7), 34’ünde ise penetran (%16.3) göğüs travması mevcuttu. En sık rastlanan patolojiler; akciğer kontüzyonu (%44.2), hemopnömotoraks (%20.2), pnömotoraks (%18.3), diafram rüptürü (%6.2) ve yelken göğüstü (%4.8). YŞP ve YYŞP ölüm oranını belirlemede en iyi skorlama sistemi olarak bulunurken (p=0.0002), triajda DTP’nin PTP’ye göre daha güvenilir olduğu saptandı. 

 

Sonuç: Toraks travmalarında puanlama sistemlerinin hiçbirisi mükemmel değildir. Fakat travma puanlama sistemlerinin kullanımının yaygınlaştırılmasının tanı ve tedavide önemli avantajlar getireceğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Bezmialem Vakıf Üniversitesi | Son Güncelleme: 09.11.2018