E-ISSN 2148-2373
Özgün Araştırma
Tolterodinin İnsan Plazması ve Farmasötik Preparatlarda Dansil Klorür İle Türevlendirilerek Spektrofluorimetrik Tayini
1 Department of Analytical Chemistry, Bezmialem Vakıf University School of Pharmacy, İstanbul, Turkey  
Bezmialem Science 2017; 5: 50-55
DOI: 10.14235/bs.2016.500
Anahtar Kelimeler: Tolterodin, dansil klorür, farmasötik preparat, plazma, türevlendirme
Özet

Amaç: Tolterodin (TOL) üriner inkontinans tedavisinde kullanılan antimuskarinik bir ilaç etken maddesidir. Literatürdeki metotlar ilgili ilaç maddesinin biyolojik sıvılarda analizi için yeterince hassas değildir. Bu açığı kapamak üzere TOL’un plazma ve farmasötik ürünlerde tayini için hassas, düşük maliyetli bir spektrofluorimetrik yöntem geliştirilmiştir.

 

Yöntemler: TOL dansil klorürle reaksiyona giren bir fenolik hidroksil grup içermektedir. Geliştirilen metot pH 9,5 bikarbonat çözeltisi varlığında, 360 nm ekzitasyonla 590 nm’de diklorometanda ölçülen yüksek fluoresanslı türevin oluştuğu bu reaksiyona dayanmaktadır. Fluoresans şiddetini etkileyen çeşitli deneysel parametreler optimize edilmiştir. Fluoresans şiddeti ve TOL konsantrasyonu arasındaki bağıntı incelenmiştir. 

 

Bulgular: Geliştirilen yöntem 5-60 ng mL-1 aralığında doğrusaldır. Dedeksiyon limiti 0,136 ng mL-1 dir. Geri kazanım %100,48 dir.

 

Sonuç: İnsan plazması ve farmasötik preparatlarda TOL için dansil klorür kullanarak basit, düşük maliyetli ve hassas bir spektrofluorimetrik bir yöntem geliştirildi. Geliştirilen yöntem valide edilerek yüksek doğruluk ve kesinlikle ilacın rutin analizlerinde, biyoyararlanım ve biyoeşdeğerlik çalışmalarında kullanılabileceği ortaya kondu.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Bezmialem Vakıf Üniversitesi | Son Güncelleme: 29.05.2018