E-ISSN 2148-2373
Özgün Araştırma
Hipertansif Hastalarda Kardiyovasküler Risk Faktörü olarak Ürik Asit ile CRP, RDW, MPV Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
1 Clinic of Family Practice, Söğüt State Hospital, Bilecik, Turkey  
2 Clinic of Internal Diseases - Nephrology, and Cardiology, Bağcılar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey  
3 Clinic of Internal Diseases, Bilecik State Hospital, Bilecik, Turkey  
Bezmialem Science 2017; 5: 16-21
DOI: 10.14235/bs.2016.600
Anahtar Kelimeler: Hipertansiyon, ürik asit, CRP, MPV, RDW
Özet

Amaç: Esansiyel hipertansiyonda hem hastalığın etyopatogenezi hem de hastalıkla ilişkili klinik sonuçlar üzerinde etkili birçok faktör bildirilmiştir. Bu faktörlerden birisi de ürik asittir. Bu çalışmada bu hasta popülasyonunda kardiyovasküler riskin erken öngörülebilmesinde serum ve spot idrar ürik asit düzeyleri ile kan kırmızı hücre dağılım genişliği (RDW), ortalama trombosit hacmi (MPV), C-reaktif protein (CRP) arasında ilişki araştırılması amaçlanmıştır.

 

Yöntemler: 1 Ocak 2013-31 Aralık 2013 tarihleri arasında esansiyel hipertansiyon tanısı ile takipli 62 hasta çalışma kapsamına alındı. Hastalarda kardiyovasküler hastalık varlığı ekokardiyografi, koroner anjiografi ve efor testi ile değerlendirildi. Kardiyovasküler komplikasyon gelişmeyenler (grup 1), gelişenler (grup 2) olarak belirlendi.  Serum ve spot idrarda ürik asit, serumda CRP, MPV ve RDW değerleri için uygun örnek alınarak iki grup karşılaştırıldı.

 

Bulgular: Çalışmamıza katılan hastaların 23’ünde (%37,1) kardiyovasküler komplikasyon saptandı. Grup 1 ve grup 2 CRP düzeyi 4,89 ve 3,64;  RDW: 13,8 ve 13,5; serum ürik asit düzeyi 5,57±1,23, spot idrarda 65,13±29,11 ve serumda 5,33±0,8, spot idrarda 61,94±18,13; MPV seviyeleri 7,7 ve 7,2 olarak ölçüldü. İki grup arasında serum ve spot idrar ürik asit, serum CRP, MPV ve RDW değerleri açısında anlamlı olarak farklılık saptanmadı (p>0,05). Yapılan çapraz karşılaştırmalarda grup 2’de RDW ile glomeruler filtrasyon hızı ve RDW ile MPV arasında negatif yönde ve CRP ile RDW arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki saptanmıştır (sırasıyla; p<0,01, p<0,05, p<0,05).

 

Sonuç: Esansiyel HT’lu hastalarda serum ve spot idrar ürik asit, serum CRP, MPV ve RDW düzeyleri hipertansif hastalarda kardiyovasküler hastalık gelişimini öngörmede etkili değildir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Bezmialem Vakıf Üniversitesi | Son Güncelleme: 30.04.2018