E-ISSN 2148-2373
Özgün Araştırma
Kolorektal Anal Sıkıntı Envanteri- 8’in Türkçe Formunun Geliştirilmesi ve Validasyonu
1 Department of Obstetric and Gynecology, Bezmialem Vakıf University School of Medicine, İstanbul, Turkey  
2 Bezmialem Vakıf University School of Medicine, İstanbul, Turkey.  
Bezmialem Science 2017; 5: 1-6
DOI: 10.14235/bs.2016.792
Anahtar Kelimeler: Anal inkontinans, fekal inkontinans, pelvik taban hastalıkları, pelvik organ prolapsusu, rektosel
Özet

Amaç: Kadınlarda pelvik taban hastalıkları yaygındır ve pelvik organ prolapsusu, üriner inkontinans, fekal inkontinans, işeme ve dışkılama bozuklukları, seksüel bozukluklar ve birçok kronik ağrılı sendromu içerir. Pelvik taban hastalıkları ileilişkili kolorektal sıkıntıyı değerlendirmek için geçerliliği gösterilmiş güvenilir sorgu formu ihtiyacı vardır. Bu çalışmanın amacı kolorektal anal sıkıntıyı değerlendirmek üzere geliştirilmiş CRADI-8 anketini Türkçe’ye çevirmek ve valide etmektir.

 

Yöntemler: Yüz bir pelvik taban bozukluğunun eşlik ettiği rektoseli mevcut olan hastaların da bulunduğu çalışmaya dahil edildi. Türkçe formu ileri geri çeviri metoduyla geliştirildi. Cronbach’ın alfa (α) katsayısı iç tutarlılığın göstergesi olarak kullanıldı. Kolorektal anal sıkıntısı olanlar ve olmayanları ayırmak için en uygun kesme değer belirlenmesinde alıcı işletim karakteristiği (ROC) eğrisi kullanıldı. Ayırt edici geçerlilik olup olmadığı rektosel ve kontrol grubunun ortalamalarının karşılaştırılması ile yapıldı.

 

Bulgular: Chronbach’ın alfa katsayısı 0,763 olarak bulundu. POP-Q evresi ve anket skoru arasında Spearman korelasyon katsayısı r=0,823 olarak bulundu (p<0,0001). Rektosel evresi ve CRADI-8 skoru arasındaki korlasyon katsayısı r=0,924 olarak heaplandı (p<0,0001). Tek faktör rotasyonsuz faktör analizi total varyansının %79,3’ ünü açıklıyordu. CRADI-8 Türkçe formunun ROC analizi eğri altında kalan alanın 0,76 (0,64-0,88) olduğunu ve anketin orta ayırt edici geçerliliğin olduğunu gösterdi.

 

Sonuç: CRADI-8 anketinin Türkçe formu posterior vajinal duvar defekti ve pelvik taban disfonksiyonu olan kadınlarda kolorektal anal semptomları ve sıkıntıyı ölçmek için güvenilir, anlaşılabilir geçerli bir enstrümandır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Bezmialem Vakıf Üniversitesi | Son Güncelleme: 30.04.2018