E-ISSN 2148-2373
Özgün Araştırma
Otizmli Çocuklarda Beyin Difüzyon Tensör Görüntüleme Parametreleri ve Etkinliğinin Değerlendirilmesi
1 Bezmialem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
Bezmialem Science 2018; 6: 283-287
DOI: 10.14235/bs.2018.1957
Anahtar Kelimeler: Otizm, difüzyon tensör görüntüleme, ADC, FA, RD
Özet

Amaç: Otizmli çocuk olgularda beynin hem sağ ve hem de sol tarafında ki beyin sapı,  projeksiyon, asosiasyon ve kommissural fiberlerinden elde edilen ADC (apparent diffusion coefficient), FA (fractional anisotropy), AD (axial diffusivity) ve RD (radial diffusivity) gibi Difüzyon Tensör Görüntüleme (DTG) parametrelerinde beynin her iki tarafı arasında farklılık olup olmadığını belirlemeyi ve aynı zamanda sağlıklı kontrol grubu ile karşılaştırmayı amaçladık.


Yöntemler
: Çalışmaya dahil edilen otizm tanılı 30 olgu ve 16 sağlıklı kontrol grubunun Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) ve DTG bulguları retrospektif olarak değerlendirilmiştir.


Bulgular
: Kontrol grubuna göre, otizmli olgularda sağ ve sol inferior fronto-oksipital fasikülden elde edilen ADC değerleri daha yüksek, sağ internal kapsül anterior bacağı, sağ eksternal kapsül, sağ inferior fronto-oksipital fasikül, sağ kortikospinal traktus, sağ forseps majör ve korpus kallozum genu düzeyinden elde edilen FA değerleri daha düşüktü. Sağ singulumdan elde edilen RD değerleri sol singulumunkinden daha yüksekti. Kontrol grubuna göre sağ ve sol forseps majör düzeyinden elde edilen AD değerleri daha düşük, sol forseps majör düzeyinden elde edilen RD değerleri daha yüksekti. 


Sonuç
: Otizmli çocuklarda beynin farklı lokalizasyonlarında özellikle limbik sistem  yapılarında saptanan DTG parametrelerindeki değişiklikler otizmde izlenen sosyal ve iletişimsel bozukluklarla ilişkilendirilebilir. Beyinde birçok farklı lokalizasyonun etkilendiği heterojen bir hastalık olan otizmli olguların takibinde DTG yardımcı yöntem olarak kullanılabilir.


Cite this article as
: Kurtcan S. Evaluation of Brain Diffusion Tensor Imaging Parameters and Effectivity in Children with Autism. Bezmialem Science 2018; 6(4): 283-7.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Bezmialem Vakıf Üniversitesi | Son Güncelleme: 09.11.2018