E-ISSN 2148-2373
Özgün Araştırma
Resveratrol Erhlich Asit Karsinomalı Balb/C Farelerde Bleomisin Kaynaklı Genotoksisite Akciğer Fibrozu ve DNA Hasarını Azaltır
1 Department of Biochemistry, Harran University School of Medicine, Şanlıurfa, Turkey  
Bezmialem Science 2018; 6: 262-271
DOI: 10.14235/bs.2018.2105
Anahtar Kelimeler: Bleomisin, ehrlich asit karsinoma, akciğer fibrozis, resveratrol, DNA hasarı
Özet

Amaç: Oksidatif stres, bleomisin (BLM) kaynaklı akciğer fibrozis patogenezi ve genotoksisitesinde önemli rol oynamaktadır. Bu çalışmanın amacı, resveratrolün (RES) Ehrlich asit karsinoması (EAT) taşıyan farelerde BLM’ye bağlı gelişen genotoksisite, akciğer fibrozisi ve DNA hasarı üzerindeki koruyucu etkisini araştırmaktır.


Yöntemler
: Çalışmada 60 adet Balb/c fare rastgele altı gruba ayrıldı. Sham grubu hariç diğer gruplardaki farelere 3x105 canlı EAT hücreleri intraperitonal (ip) olarak enjekte edildikten 24 saat sonra, farelere altı gün boyunca; BLM (10 mg/kg, i.p) tek başına, RES (50 mg/kg, i.p) tek başına, BLM (10 mg/kg, i.p) +RES (25 mg/kg, i.p), BLM (10 mg/kg, i.p) +RES (50 mg/kg, i.p) uygulandı. Serum ve akciğer dokusunda BLM’ye bağlı olarak artan; DNA hasarı (comet assay ve 8-OHdG), malondialdehit (MDA), myeloperoksidaz (MPO), protein karbonil (PC), hidroksiprolin (HPR), total oksidant durum (TOS) ve oksidatif stress indeksi (OSI) gibi  oksidant parametreler ile süperoksit dismutaz (SOD), total antioksidant durum (TAS) ve glutatyon (GSH) gibi antioksidan paremetreleri incelenerek, resveratrolün BLM’ye bağlı olarak gelişen, pulmoner toksisite ve genotoksisitenin önlenmesindeki potansiyel rolü araştırıldı.


Bulgular
: Çalışma sonucunda resveratrolün (RES); bleomisine (BLM) bağlı olarak artış gösteren MDA, PC, TOS, MPO OSI, HPR ve DNA hasar seviyesini azaltırken (p <0.05), GSH, TAS ve SOD gibi antioksidanların aktivitelerini artırmıştır (p<0.05). Ayrıca histolojik bulgularda’da RES’in BLM kaynaklı fibrozisi engellediği tespit edilmiştir.


Sonuç
: Bu sonuçlar EAT taşıyan farelerde BLM’nin akciğerde neden olduğu DNA hasarı, lipit ve protein oksidasyonu sonucu oluşan fibrozisin RES uygulamasıyla azaltılabileceği ve RES’in akciğerdeki DNA hasarına ve pulmoner fibrozisin konvansiyonel tedavi yöntemlerine destekleyici tedavi sağlayabileceğini göstermektedir.


Cite this article as
: Koyuncu İ. Resveratrol Attenuates Bleomycin-İnduced Genotoxicity, Pulmonary Fibrosis and DNA Damage in Balb/C Mice with Ehrlich Ascites Carcinoma. Bezmialem Science 2018; 6(4): 262-71.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Bezmialem Vakıf Üniversitesi | Son Güncelleme: 09.11.2018