E-ISSN 2148-2373
Özgün Araştırma
Birinci Metatarsofalengeal Eklemin Halluks Rigidus Hastalığının Tedavisinde Hemiartroplastinin Fonksiyonel ve Radyografik Sonuçları
1 Department of Orthopedics and Traumatology, Bezmialem Vakif University School of Medicine, İstanbul, Turkey  
Bezmialem Science 2018; 6: 176-180
DOI: 10.14235/bs.2017.1945
Anahtar Kelimeler: Birinci metatarsofalangeal eklem osteoartriti, halluks rijidus, hemiartroplasti
Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı birinci metatarsofalangeal eklem evre 3 veya 4 osteoartritinin tedavisinde uygulanan hemiartroplasti yönteminin radyolojik, klinik ve fonksiyonel sonuçlarını değerlendirmektir.


Yöntemler
: 2013 Ocak ile 2015 Aralık tarihleri arasında evre 3 veya 4 halluks rigidus tanısı almış ve hemiartroplasti ile tedavi edilmiş 19 hastanın 21 ayağı geriye dönük olarak değerlendirildi. Fonksiyonel sonuçlar (VAS ve AOFAS skorları, SF12 fiziksel ve mental skorları), klinik sonuçlar (dorsifleksiyon ve plantar fleksiyon eklem hareket açıklıkları) ve radyolojik sonuçlar (osteoliz, gevşeme, HVA ve IMA açıları) takiplerde araştırıldı.


Bulgular
: Ortalama takip süresi 24 (12-66) ay idi. Takiplerde ortalama fleksiyon 6° (0°-20°) den 8° (0°-20°) ye ve ekstansiyon 4° (0°-10°) den 7° (0°-30°) ye yükseldi. Preoperatif ve postoperatif IMA (9° ve 11°) ve HVA (18° ve 13°) dereceleri arasında istatistiksel fark yoktu. Ortalama AOFAS skoru 72’den 96'a yükseldi (p=0,003). takiplerde ortalama VAS, SF12-mental ve SF12-fiziksel skorları sırası ile 7,8 (4-10), 42,7 (33,8-55,7) ve 51,1 (36,7-61,2) idi ve ameliyat öncesi değerler ile karşılaştırıldığında anlamlı fark bulunmadı. Radyolojik takiplerde protez çevresi osteoliz veya gevşemeye rastlanmadı.


Sonuç
: Halluks rijidusun hemiartroplasti ile tedavisinde her ne kadar ameliyat sonrası eklem hareket açıklığı kısıtlı kalsa da tüm hastalarımızda ağrı seviyesinde azalma ve hasta memnuniyetinde artış görülmüştür.


Cite this article as
: Uzer G, Yıldız F, Ali J. Functional and Radiographic Results of Hemiarthroplasty in the Treatment of Hallux Rigidus of the First Metatarsophalangeal Joint. Bezmialem Science 2018; 6(3): 176-80.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Bezmialem Vakıf Üniversitesi | Son Güncelleme: 21.09.2018