E-ISSN 2148-2373
Özgün Araştırma
Hemodiyaliz Tedavisi Alan Hastalarda Semptom Değerlendirmesi
1 Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü Trabzon, Türkiye  
2 Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye  
Bezmialem Science 2018; 6: 112-118
DOI: 10.14235/bs.2018.1530
Anahtar Kelimeler: Hemodiyaliz tedavisi, semptom, semptom değerlendirmesi
Özet

 

Amaç: Bu çalışmanın amacı hemodiyaliz tedavisi alan hastaların yaşadıkları semptomların sıklığını ve şiddetini değerlendirmektir. 

 

Yöntemler: Kesitsel ve tanımlayıcı nitelikteki bu çalışma, Mayıs-Kasım 2015 tarihleri arasında 194 hasta ile yapıldı. Veriler, yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak “Hasta Bilgi Formu” ve “Diyaliz Semptom İndeksi” ile toplandı. Verilerin değerlendirilmesinde sayı, yüzde, ortalama, standart sapma, t testi, Mann-Whitney U testi ve One-Way ANOVA testi kullanıldı. 

 

Bulgular: Hemodiyaliz tedavisi alan hastalar en sık yorgun hissetme/enerjide azalma (%83,5; 3,77±1,03), kas krampları (%74,7; 3,19±0,90) ve kemik/eklem ağrısı (%73,7; 3,27±0,96) semptomlarını deneyimlemektedir. Cinsiyet, medeni durum, eğitim düzeyi, çalışma durumu, kronik böbrek hastalığına eşlik eden başka bir kronik hastalık varlığı, hemodiyaliz giriş yolu, son bir ay içinde ek hemodiyaliz alma ve eritropoetin kullanımı, diyaliz semptom indeksi puan ortalamalarını olumsuz etkilemektedir (p<0,05).  

 

Sonuç: HD tedavisi alan hastaların yaşadıkları semptomların sıklığı ve şiddeti düzenli olarak izlenmeli ve bu hastalara kronik böbrek hastalığı ve hemodiyaliz tedavisine ilişkin eğitimler düzenlenmelidir.

 

Cite this article as: Hintistan S, Deniz A. Evaluation of Symptoms in Patients Undergoing Hemodialysis. Bezmialem Science 2018; 6: 112-8.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Bezmialem Vakıf Üniversitesi | Son Güncelleme: 29.05.2018