E-ISSN 2148-2373
Özgün Araştırma
Erişkin Nöroşirurji Hastalarında Eksternal Ventriküler Drenajın Serum Sodyum Düzeyine Etkisi
1 Clinic of Neurosurgery, İstanbul Research and Training Hospital, İstanbul, Turkey  
2 Department of Neurosurgery, İstanbul University Cerrahpaşa School of Medicine, İstanbul, Turkey  
Bezmialem Science 2018; 6: 84-88
DOI: 10.14235/bs.2018.1252
Anahtar Kelimeler: Eksternal ventrikuler drenaj, hiponatremi, erişkin, beyin omurilik sıvısı, sodium
Özet

Amaç: Hiponatremi; erişkin nöroşirurji hastalarında sık görülen elektrolit bozukluklarından birisidir. Çalışmamızın amacı, eksternal ventriküler drenajla BOS kaybı ile serum sodyum düzeyi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır.

 

Yöntemler: Çalışmada intrakranial patolojiler nedeniyle opere edilmiş ve eksternal ventriküler drenaj takılmış 67 hastanın (29 kadın, 38 erkek) serum sodyum düzeyleri retrospektif olarak çalışılmıştır. Hastaların serum sodyum düzeyleri; erken, orta ve geç dönem olmak üzere 3 farklı zaman dilimine ayrılmıştır.

 

Bulgular: Ortalama BOS drenaj süresi 10±6,4 gün olarak hesaplanmıştır. 15 hastada BOS drenajı süresince hiponatremi gelişmiştir. Bu hastaların 13’ünde (%86,6) cerrahi öncesi sınırda hiponatremi bulunmaktaydı. Hipofiz makroadenomu olan bir hasta ile subaraknoid kanama tanısı ile takip edilen bir hastanın serum sodyumu postoperatif 3-7. günler arasında ortalama 129 mmol/L olarak hesaplanmıştır. BOS drenajı ile serum sodyum düzeyi arasında postoperative erken, orta veya geç dönemde anlamlı ilişki saptanmamıştır.

 

Sonuç: BOS drenajı ile hiponatremi arasından anlamlı bir farklılık saptanmamış olması nedeniyle; EVD, hiponatremi yaratabilecek intrakranial patolojiler haricinde erişkin nöroşirurji hastalarında güvenle kullanılabilir

 

 

 

Cite this article as: Baran O, Kemerdere R, Yüksel O, Sayyahmelli S, Akkaya N, Tanrıverdi T, Kafadar AM. Effects of External Ventricular Drainage on Serum Sodium Levels in Adult Neurosurgical Patients. Bezmialem Science 2018; 6: 84-8.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Bezmialem Vakıf Üniversitesi | Son Güncelleme: 29.05.2018