E-ISSN 2148-2373
Özgün Araştırma
Hemşire Adaylarının Empati Düzeylerinin İncelenmesi
1 Ufuk Üniversitesi, Hemşirelik Yüksekokulu, Ankara, Türkiye  
Bezmialem Science 2018; 6: 37-42
DOI: 10.14235/bs.2017.1332
Anahtar Kelimeler: Empati, hemşirelik öğrencileri, hemşirelik eğitimi
Özet

 

Amaç: Bu çalışmanın amacı bir üniversitenin hemşirelik bölümünde öğrenim gören öğrencilerin empati düzeylerini belirlemekti.

 

Yöntemler: Tanımlayıcı olan araştırma Ankara’da bir üniversitenin Hemşirelik bölümünde öğrenim görmekte olan 168 öğrenciyle yürütülmüştür. Verilerin toplanmasında “hemşirelik öğrencileri için Jefferson empati ölçeği” kullanılmıştır. Puanın yüksek olması empati düzeyinin de yüksek olduğunu göstermektedir. Verilerin analizinde ortalama, standart sapma, t-testi ve One-way ANOVA analizi kullanılmıştır.

 

Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalaması 21,21±1,958 olup %86,3’ünün cinsiyeti kızdı. Öğrencilerin ölçekten aldığı puan ortalaması 90,04±13,796’ydı. Kız öğrencilerin toplam ölçek ortalaması erkek öğrencilerinkinden daha yüksek bulunmuştur (t=2,389, p=0,018). Genel not ortalaması yüksek olan öğrencilerin ölçekten aldığı puan da yüksek bulunmuştur (F=5,221, p=0,006). Lisede hemşirelik eğitimi alan öğrencilerin ölçek puan ortalaması, diğer liselerden mezun olan öğrencilerinkinden yüksek bulunmuştur (t=-2,335, p=0,021). Öğrencilerin yaşı (r=-0,020, p=0,792), mezun olduktan sonra hemşire olarak çalışmaya istekli olmaları (t=-0,311, p=0,756), sınıf düzeyleri (F=2,306, p=0,079) ve daha önce hastanede yatmış olmalarının (t=-1,118, p=0,265) empatiyi etkilemediği belirlenmiştir.

 

Sonuç: Çalışmamızın sonucu olarak hemşirelik öğrencilerinin empati düzeyinin orta derecede olduğu görülmüştür. Empatiyi akademik başarının, cinsiyetin ve lisede hemşirelik eğitimi almış olmanın etkilediği; sınıf düzeyi, hastanede daha önce yatma ve hemşire olarak çalışmaya istekli olmanın etkilemediği belirlenmiştir. Hemşirelik eğitim planları veya müfredat güncellemeleri yapılırken empatiyi artırıcı yönde bir değişiklik yapılması gözönünde bulundurulabilir.

 

Cite this article as:  Ertuğ N. The Investigation of Levels of Empathy in Nurse Candidates. Bezmialem Science 2018; 6: 37-42.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Bezmialem Vakıf Üniversitesi | Son Güncelleme: 21.09.2018