E-ISSN 2148-2373
Özgün Araştırma
Digoksin Tedavisinde Yaş, Cinsiyet ve Eşlik Eden Hastalıkların Serum Digoksin Seviyeleri Üzerine Etkisi
1 İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Klinik Farmakoloji ve Toksikoloji Birimi, İzmir, Türkiye  
2 İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı, İzmir, Türkiye  
Bezmialem Science 2018; 6: 31-36
DOI: 10.14235/bs.2017.1383
Anahtar Kelimeler: Digoksin, zehirlenme, cinsiyet, yaş
Özet

 

Amaç: Digoksin kalp yetmezliği ve atrial fibrilasyonda ventriküler ritmin kontrolünde sıklıkla kullanılmaktadır. Digoksinin terapötik serum düzeyleri 0,5-2 ng/mL arasındadır. Zehirlenme akut olarak kazara ya da intihar amaçlı kullanımlarda veya kronik tedavi esnasında oluşabilir. Bu çalışmada serum digoksin düzeyleri yüksekliğinin sıklığını ve yaş, cinsiyet ve eşlik eden hastalıklarla olan ilişkisini saptamaya çalıştık.

 

Yöntemler: Üç yıllık (Ocak 2009- Aralık 2011) bir kesitsel çalışma yürütüldü. Hastaneye ayaktan başvuran ya da yatan toplam 2480 hasta dahil edildi. Serum digoksin seviyeleri, yaş, cinsiyet ve eşlik eden hastalık tanıları geriye dönük olarak laboratuvar bilgi sisteminden alındı.

 

Bulgular: Ortalama yaşı 71,33±12,24 (min: 18, max: 97) olan hastaların %74,1’i yaşlıydı (yaş ≥65). Yüksek serum düzeylerinin oranı, genel çalışma populasyonumuzda %17,8 olarak bulundu (n=439). Yüksek serum digoksin seviyeleri olan hastaların %87,9’u yaşlı ve %71’i kadın idi. Serum digoksin seviyeleri 2 ng/mL’nin üzerinde olan hastalarda en sık eşlik eden bulgu ve hastalıklar, kadınlarda dispne ve kusma, erkeklerde kalp yetmezliği ve göğüs ağrısı idi.

 

Sonuç: Bu çalışma serum digoksin düzeylerinin yüksekliğinin ileri yaş ve kadın cinsiyetiyle ilişkili olduğunu göstermektedir. Geriatrik olgularda ilaç güvenliği konusunda dikkatli olunması önem taşımaktadır. Yaşla birlikte digoksinin farmakokinetiğinde meydana gelen değişiklikler nedeniyle terapötik ilaç düzeyi takibinin gerektiğini düşünmekteyiz.

 

Cite this article as:  Öztürk Z, Çuhadar S. Effects of Age, Gender, and Comorbid Diseases on Serum Digoxin Levels During Digoxin Treatment. Bezmialem Science 2018; 6: 31-6.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Bezmialem Vakıf Üniversitesi | Son Güncelleme: 21.09.2018