E-ISSN 2148-2373
Özgün Araştırma
Rozasea’da Helicobacter pylori’nin Rolü
1 Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
Bezmialem Science 2018; 6: 6-8
DOI: 10.14235/bs.2018.1359
Anahtar Kelimeler: Rozasea, Helicobacter pylori, Helicobacter pylori antijeni (Hp Ag), Helicobacter pylori antikoru (Hp Ab)
Özet

 

Amaç: Rozasea etiyolojisi tam olarak bilinmeyen, doğal immunite, dermal matrikste bozulma, vazodilatasyon ve fibrogenezisin patogenezde rolü olabileceği düşünülen kronik inflamatuvar bir deri hastalığıdır. Helicobacter pylori (HP) ile rozasea arasında bir ilişki olduğuna dair birçok çalışma yapılmış çelişkili sonuçlar bulunmuştur. Biz de bu çalışmada rozasealı hastalarda HP seropozitifliğini belirlemeyi araştırdık.

 

Yöntemler: Cildiye Polikliniğinde muayene edilen rozasea tanılı hastalar retrospektif olarak tarandı. 47 rozasea tanılı hasta ve 27 sağlıklı kontrol çalışmaya dahil edildi. Hasta ve kontrol grubunda Helicobacter pylori antijeni (Hp Ag), Helicobacter pylori immünglobulin A (Hp Ig A) ve Helicobacter pylori immünglobulin G (Hp Ig G) pozitifliği araştırıldı.

 

Bulgular: Her 2 grup arasında Hp Ag pozitifliği (p=0,871), Hp IgA pozitifliği (p=0,806) ve Hp IgG pozitifliği açısından fark saptanmadı (p=0,330).

 

Sonuç: Rozasealı hastalardaki HP prevelansının kontrol grubundan farklı bulmasak da HP eradikasyonu ile semptomlarda azalma olup olmadığını değerlendirilemedik. HP’nin rozasea ve diğer dermatolojik hastalıklardaki yerini araştıracak daha ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.

 

Cite this article as: Emiroğlu N, Cengiz FP, Gülsel Bahalı A, Bıyık Özkaya D, Küçük ÖS, Onsun N. Role of Helicobacter pylori in Rosacea. Bezmialem Science 2018; 6: 6-8.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Bezmialem Vakıf Üniversitesi | Son Güncelleme: 21.09.2018