E-ISSN 2148-2373
Özgün Araştırma
Tip 2 Diyabet Hastalarında Vildagliptin Tedavisinin Portal Ven Basıncı ve Hepatosteatoz Üzerine Etkisi
1 Department of Internal Disease, Bezmialem Vakif University School of Medicine, İstanbul, Turkey  
2 Department of Radyology, Medipol University School of Medicine, İstanbul, Turkey  
3 Department of Radyology, Bezmialem Vakif University School of Medicine, İstanbul, Turkey  
4 Clinic of Gastroenterology, Medical Park Hospital, İstanbul, Turkey  
5 Department of Rheumatology, İnönü University School of Medicine, İstanbul, Turkey  
6 Private Practice, İstanbul, Turkey  
7 Private Saygı Hospital, İstanbul, Turkey  
Bezmialem Science 2018; 6: 1-5
DOI: 10.14235/bs.2018.1050
Anahtar Kelimeler: Di-Peptidyl peptidase 4 inhibitors, vildagliptin, portal vein pressure, hepatosteatosis, type 2 diabetes mellitus
Özet

 

Amaç: Bu çalışmanın amacı tip 2 diyabeti olan ve tedavide bir di-peptidyl peptidase 4 (dpp-4) inhibitörü olan vildagliptin kullanan hastalarda ilacın portal ven basınc parametreleri ve hepatosteatoz üzerine etkilerini araştırmaktır.

 

Yöntemler: Bu çalışma gözlemsel bir çalışmadır. Tip 2 diyabeti olan hastalarda en az üç aydır metformin ve gliclazide kullananlar (Grup 1) ile benzer özellikleri olan ve aynı tedaviye ek olarak vildagliptine alanlar (Grup 2) karşılaştırılmıştır. Çalışmada katılımcıların portal ven çapı, portal ven akım hızı, portal ven debisi ve hepatosteatoz derecesi non invaziv bir yöntem olan doppler ultrason (US) ile ölçülerek kaydedilmiştir.

 

Bulgular: Çalışmaya toplam 97 hasta alınmıştır. Çalışmada 1. gruba 49 hasta alınırken 2. gruba 48 hasta alınmıştır. Katılımcıların yaş ortalaması, cinsiyet, vucut kitle indeksi, HbA1c, ortalama kan basıncı, LDL-C, HDL-C ve trigliserit düzeyleri karşılaştırıldığında 2 grup arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Çalışmaya katılanlarda doppler US ile yapılan ölçümlerde her iki grup portal ven akım hızı, debisi ve çapında anlamlı değişiklik saptanmamıştır (sırayla p=0,92, p=0,60, p=0,92).

 

Sonuç: Vildagliptin kullanan hastalarda tedavinin portal ven basıncı değişkenleri ve hepatosteatoz üzerine etkisi saptanamamıştır. Ancak çalışma da hasta sayısının azlığı ve altın standart bir yöntem olmayan doppler US kullanıldığından kesin bir yargıya varmak için daha büyük çaplı çalışmalara ihtiyaç vardır.

 

Cite this article as: Karatoprak C, Kılıçarslan R, Cakırca M, Aydın S, Özkan T, Kocaman O, Yolbaş S, Zorlu M, Kıskaç M, Çıkrıkcıoğlu MA, Erkoç R. Vildagliptin Treatment on the Portal Venous Pressure and Hepatosteatosis in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus. Bezmialem Science 2018; 6: 1-5.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Bezmialem Vakıf Üniversitesi | Son Güncelleme: 09.11.2018