E-ISSN 2148-2373
1 Department of Public Health, Gaziosmanpaşa University School of Medicine, Tokat, Turkey  
2 Department of General Surgery, Gaziosmanpaşa University School of Medicine, Tokat, Turkey  
3 Departmen of Family Medicine, Gaziosmanpaşa University School of Medicine, Tokat, Turkey  
4 Department of Anesthesiology and Reanimation, Gaziosmanpaşa University School of Medicine, Tokat, Turkey  
5 Department of Public Health, Provincial Directorate of Public Health, Bitlis, Turkey  
6 Emergency Service, Eleşkirt County State Hospital, Ağrı, Turkey  
Bezmialem Science ; : -

Özet

Amaç: Bu çalışmada, tıp fakültesi öğrencilerinin son dönem kanser hastalarında PB konusundaki farkındalıklarının belirlenmesi amaçlandı.


Yöntemler: Kesitsel ve tanımlayıcı nitelikteki araştırmada Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesindeki tüm öğrencilere (N=363) yüz yüze standart anket formu uygulandı, 210 öğrenci (%57,9) anketi doldurarak çalışmaya katıldı. Öğrencilerin tanımlayıcı özellikleriyle PB konusundaki bilgi ve tutumları karşılaştırıldı. Farklılıkların test edilmesinde Ki-kare testi kullanıldı, p<0.05 anlamlı kabul edildi.


Bulgular: Çalışmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 20,8±2,0, %62.9’u kadındı. Katılımcıların %52.9’u son dönem kanser hastasıyla karşılaştığını, %64,3’ü bu hastalar ve aileleriyle iletişim konusunda huzursuzluk hissettiğini belirtti. Katılımcıların %51,9’u PB kavramını duymadığını, PB konusunda bilgisi olduğunu belirtenlerin %9,7’si bu bilgiyi yeterli bulduğunu, %9’u PB alan hastalara kardiyopulmoner resüsitasyon (KPR) yapılmasına gerek olmadığını, %16,2’si bu hastalarda ötanazinin yasal olması gerektiğini düşünmekteydi. Cinsiyet ve yaş grubuna göre PB kavramının duyulmasıyla son dönem hastalara KPR ve ötanazi yapılmasının belirtilmesi arasında anlamlı fark yoktu (p>0,05). Katılımcıların %75,7’si PB konusunda eğitime katılmayı, %44,8’i mezuniyet sonrası PB alanında çalışmayı istediğini belirtti.


Sonuç: Öğrencilerin yarısından fazlası PB kavramını duymamıştır. PB konusunda bilgisi olanların büyük çoğunluğu bilgilerinin yetersiz olduğunu belirtmiştir. Son dönem hastalara KPR yapılması ve ötanazi konusunda doğru yaklaşımları olan öğrencilerin oranı düşüktür. Dört öğrenciden üçü PB eğitimine katılmayı düşünmekte ve yaklaşık yarısı mezuniyet sonrası PB alanında çalışmayı istemesine rağmen öğrencilerin PB konusundaki farkındalıkları istenilen düzeyde değildir. Bu nedenle tıp fakültesi ders müfredatında PB konularına mutlaka ağırlık verilmelidir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Bezmialem Vakıf Üniversitesi | Son Güncelleme: 09.11.2018