E-ISSN 2148-2373
Özgün Araştırma
Otizmli Çocuklarda Beyin Difüzyon Tensör Görüntüleme Parametreleri ve Etkinliğinin Değerlendirilmesi
1 Department of Radiology, Bezmialem Vakıf University, İstanbul, Turkey  
Bezmialem Science ; : -
DOI: 10.14235/bs.2017.1957
Anahtar Kelimeler: Otizm, DTG parametreleri, beyin
Özet

Amaç: Çalışmamızda otizmli çocuk olgularda beynin hem sağ ve hemde sol tarafında ki beyin sapı, projeksiyon, asosiasyon ve kommissural fiberlerinden elde edilen ADC (Apparent diffusion coefficient), FA (Fractional anisotropy), AD (axial diffusivity) ve RD ( Radial diffusivity) gibi DTG parametrelerinde beynin her iki tarafı arasında farklılık olup olmadığını belirlemeyi ve aynı zamanda sağlıklı kontrol grubun ki ile karşılaştırmayı amaçladık.
 

Yöntemler: Çalışmaya dahil edilen otizm tanılı 30 olgu ve 16 sağlıklı kontrol grubunun MRG ve DTG bulguları retrospektif olarak değerlendirilmiştir. 
 

Bulgular: Kontrol grubuna göre, otizmli olgularda sağ ve sol inferior fronto-oksipital fasikülden elde edilen ADC değerleri daha yüksek, sağ internal kapsül anterior bacağı, sağ eksternal kapsül, sağ inferior fronto-oksipital fasikül, sağ kortikospinal traktus, sağ forseps majör ve korpus kallozum genu düzeyinden elde edilen FA değerleri daha düşüktü. Sağ singulumdan elde edilen RD değerleri sol singulumunkinden daha yüksekti. Kontrol grubuna göre sağ ve sol forseps majör düzeyinden elde edilen AD değerleri daha düşük, sol forseps majör düzeyinden elde edilen RD değerleri daha yüksekti.

 

Sonuç: Otizmli çocuklarda beynin farklı lokalizasyonlarında özellikle limbik sistem yapılarında saptanan DTG parametrelerindeki değişiklikler otizmde izlenen sosyal ve iletişimsel bozukluklarla ilişkilendirilebilir. Beyinde birçok farklı lokalizasyonun etkilendiği heterojen bir hastalık olan otizmli olguların takibinde DTG yardımcı yöntem olarak kullanılabilir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Bezmialem Vakıf Üniversitesi | Son Güncelleme: 09.11.2018