E-ISSN 2148-2373
Özgün Araştırma
Akut Mezenter İskemili Hastalarda Hastane İçi Mortaliteyi Öngörmede Yeni Hematolojik Parametrelerin Kullanımı
1 Department of Cardiology, Health Sciences University Şişli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey  
2 Department of Cardiology, Health Sciences University Okmeydanı Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey  
3 Department of General Surgery, Health Sciences University Bağcılar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey  
Bezmialem Science ; : -
DOI: 10.14235/bs.2017.1855
Anahtar Kelimeler: Nötrofil-lenfosit oranı, akut mezenterik iskemi, mortalite
Özet

Amaç: Akut mezenter iskemi (AMI), hızlı ve etkin olarak tedavi edilmesi gereken mortalitesi yüksek acil vasküler hastalık olarak bilinmektedir. Biz bu çalışmamızda, akut mezenterik iskemili (AMI) hastalarda nötrofil/lenfosit oranı (NLO) ve platelet/lenfosit oranı (PLO) seviyelerini değerlendirmeyi ve AMI’lı hastaların hastane içi ölüm oranında NLO ve PLO sonuçlarını karşılaştırmayı amaçladık. 


Yöntemler: Bu retrospektif çalışmaya toplam 123 hasta (67 AMI+ and 56 AMI-) alındı. Acil servise başvuran bilgisayarlı tomografi (BT) anjiografi ile AMI tanısı konulan 67 hasta AMI (+) grubuna dahil edildi. AMI’nin tanısı ve hastane içi ölüm oranında, optimal NLO ve PLO eşik değerlerini belirlemek için Receiver operating characteristic (ROC) analizi yapıldı. Aynı zamanda, AMI’lı hastaların sonuçlarını etkileyen tam kan sayımı parametrelerini değerlendirmek için, univaryant ve multivaryant analizler yapıldı. 


Bulgular: Lenfosit sayısı AMI (+) hastalarda AMI (-) hastalara göre anlamlı olarak daha düşükken, nötrofil sayısı AMI (+) hastalarda daha yüksek bulundu (p˂0.001, p˂0.001, sırasıyla). NLO ve PLO değerleri AMI (+) hastalarda AMI (-) hastalara göre anlamlı olarak daha yüksekti (p < 0.001, p˂0.001, sırasıyla). Multivaryant lojistik regresyon analizinde, NLO ve RDW AMI’lı hastaların hastane içi ölüm oranının bağımsız öngördürücü olarak saptandı. (% 95 güvenlik aralığı 1.020-1.345, p=0.026, % 95 güvenlik aralığı 1.028-2.113, p=0.035, sırasıyla). AMI (+) olgularda hastane içi ölüm oranını öngörmede PLO yetersiz olmasına rağmen (%95 güvenlik aralığı 0,459-0,734, p<0,178), hastaneye kabulde ölçülen 10.1 ve üzerindeki NLO değerleri AMI (+) olgularda hastane içi ölüm oranını öngörmeyi başardı (%95 güvenlik aralığı 0.570–0.827, p<0,006). 


Sonuç: NLO, AMI’lı hastaların hastane içi ölüm oranını saptamada güvenilir bir belirteçtir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Bezmialem Vakıf Üniversitesi | Son Güncelleme: 09.11.2018