E-ISSN 2148-2373
1 Department of Medical Biology, İstanbul University Cerrahpaşa School of Medicine, İstanbul, Turkey  
2 Department of Pediatric Hematology and Oncology, İstanbul University Cerrahpaşa School of Medicine, İstanbul, Turkey  
Bezmialem Science ; : -

Özet

Amaç: İmmün aktivasyon kansere karşı immün cevapta kritik bir rol oynamaktadır. Akut lenfoblastik lösemi (ALL) gelişimi ile ilişkili çeşitli genetik faktörler iyi tanımlanmasına rağmen, immünojenik genlerin ALL patogenezindeki rolü tam olarak açıklığa kavuşmamıştır. TLR (Toll-like receptor) ve NOD2 (nucleotide binding oligomerization domain containing protein 2) reseptörleri immün cevabın başlamasında merkezi rol oynarlar. Biz çalışmamızda TLR4 Asp299Gly, TLR4 Thr399Ile, NOD2 Lue1007fsincC, NOD2 Arg702Trp ve NOD2 Gly908Arg polimorfizmleri ile çocukluk çağı ALL riski arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçladık.
 

Yöntemler: TLR4 ve NOD2 polimorfizmlerine ait genotip dağılımları çocukluk çağı 102 ALL hastasında ve benzer yaş ve cinsiyette 110 sağlıklı bireyde Real-time polimeraz zincir reaksiyonu (Real-time PZR) yöntemi kullanılarak saptandı. 
 

Bulgular: TLR4 Asp299Gly, TLR4 Thr399Ile, NOD2 Lue1007fsincC, NOD2 Arg702Trp ve NOD2 Gly908Arg polimorfizmleri için çalışma gruplarının genotip sıklıkları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık görülmedi (P>0,05). 
 

Sonuç: Bu çalışma sonuçları TLR4 ve NOD2 polimorfizmlerinin ALL riski ile ilişkili olmadığını göstermektedir. Fakat bu sonuçların daha büyük sayıdaki vaka-kontrol çalışmaları ile doğrulanması gerekmektedir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Bezmialem Vakıf Üniversitesi | Son Güncelleme: 09.11.2018