E-ISSN 2148-2373
Özgün Araştırma
Pigmente Purpurik Dermatozlu Hastalarda Ortalama Trombosit Hacminin Değerlendirilmesi
1 Department of Dermatology, Bezmialem Vakıf University School of Medicine, İstanbul, Turkey  
2 Department of Biostatistics, Bezmialem Vakıf University School of Medicine, İstanbul, Turkey  
Bezmialem Science 2017; 5: 27-29
DOI: 10.14235/bs.2016.922
Anahtar Kelimeler: Pigmente purpurik dermatoz, trombosit, ortalama trombosit hacmi
Özet

Amaç: Pigmente purpurik dermatoz (PPD) peteşi ve hiperpigmente maküllerle karakterize bir hastalıktır. Hastalığın etiyoloji tam olarak bilinmemektedir. Ortalama trombosit hacmi (OTH) trombosit fonksiyon ve aktivasyonunu gösteren bir belirteçtir. Trombositler hemostaz ve koagulasyondaki rollerine ek olarak inflamasyon ve immün sistem üzerinde de önemli rol oynarlar. Biz bu çalışmada, PPD ve OHT arasındaki olası ilişkiyi araştırdık.

 

Yöntemler: PPD tanısı olan 40 hasta çalışmaya dahil edildi. Kontrol grubu sağlıklı 64 kişiden oluşturuldu. Çalışma dizaynı retrospektifdi. Yaş, cinsiyet, OTH ve trombosit düzeyleri hasta dosyalarından kayıt edildi. Trombosit fonksiyonunu etkileyen herhangi bir kronik hastalığı ve ilaç kullanımı olan olgular çalışma dışı bırakıldı.

 

Bulgular: Ortalama OTH düzeyleri hasta grubunda 9,7±2,1fl ve kontrol grubunda 8,0±1,1 fl idi. Bu farklılık istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0,001). Ortalama trombosit düzeyi hasta grubunda 246,2 ± 55,8 ve kontrol grubunda 261,6± 49,6 idi. Her iki grup arasında trombosit düzeylerinde anlamlı bir farklılık yoktu (p=0,169).

 

Sonuç: Biz bu çalışmamızda OTH ile PPD arasında anlamlı bir ilişki bulduk. Hastalığın patogenezinde artmış trombosit aktivasyonun olası rolünü belirlemek için daha kapsamlı ve ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Bezmialem Vakıf Üniversitesi | Son Güncelleme: 30.04.2018