E-ISSN 2148-2373
Özgün Araştırma
Pulmoner Sarkoidozlu Hastalarda Ortalama Trombosit Hacminin Hastalık Aktivitesindeki Değeri
1 Department of Pulmonology, Bezmialem Vakıf University School of Medicine, İstanbul, Turkey  
2 Department of Biochemistry, Bezmialem Vakıf University School of Medicine, İstanbul, Turkey  
Bezmialem Science 2017; 5: 22-26
DOI: 10.14235/bs.2016.437
Anahtar Kelimeler: Sarkoidoz, MPV, trombosit
Özet

Amaç: Bu çalışmada pulmoner sarkoidozlu hastalarda inflamasyon belirteci olarak ortalama trombosit hacminin (mean platelet volume: MPV) hastalık aktivasyonu ve şiddetinin tahmininde değeri olup olmadığını araştırdık.

 

Yöntemler: 2011-2014 yılları arasında Bezmialem Vakıf Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı'nda sarkoidoz tanısı konulan ya da daha önce tanı almış ve göğüs hastalıkları polikliniğimizde takipli olan 84 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Hastalar aktif veya remisyonda, akut veya kronik olmaları, akciğer grafilerine göre evreleri ve ektrapulmoner tutulumlarının varlığına göre gruplandırılarak; ilk başvuru esnasındaki MPV ve anjiotensin konverting enzim (ACE) seviyeleri değerlendirildi ve aralarında ilişki olup olmadığına bakıldı.

 

Bulgular: Hastaların 63’ü (%75) kadındı. Yaş ortalaması 44 (38-52)’dü. 52 hasta (%62) evre 1, 32 hasta (%38) evre 2’ydi. Medyan ACE düzeyi 59,6 (42,6-92), MPV düzeyi 10,1 (9,7-10,7)’di. Bronkoalveoler lavaj (BAL) 24 hastaya yapılabilmişti, tüm hastalarda lenfosit hakimiyeti vardı ve medyan CD4/CD8 oranı 4,8 (3,2-12,5)’di. Gruplardan bağımsız olarak ACE ile MPV arasında negatif korelasyon tespit edildi ve istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0,038). Hastalar aktif veya remisyonda, akut veya kronik, evre 1 ve 2, ekstrapulmoner tutulumlarının varlığına göre gruplandırılarak MPV düzeylerine bakıldığında anlamlı farklılık elde edilemedi (p>0.05).

 

Sonuç: Bulgularımıza göre; MPV’nin sarkoidoz hastalığında inflamasyon veya aktivasyon belirteci olarak anlamlı olmadığı söylenebilir ve pulmoner sarkoidozda tanı ve takip indikatörü olarak kullanıma uygun görünmemektedir. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Bezmialem Vakıf Üniversitesi | Son Güncelleme: 30.04.2018