E-ISSN 2148-2373
1 Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
2 Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi, İstanbul, Türkiye  
Bezmialem Science ; : -

Özet

Amaç: Baş-boyun bölgesi defektlerinin rekonstrüksiyonunda modifiye pediküllü latissimus dorsi kas-deri flebinin (MLDF)etkinliği değerlendirildi.

 

Yöntemler: 2010-2014 yılları arasında kliniğimizce opere edilen 17 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. 17 hastanın 4'ünde (%23) etken travma iken, 13 hastada (%76,5)yassı hücreli karsinom mevcuttu. Tümör rekürrensi, serbest flep kaybı, ilerlemiş yaş, ko-morbid durum varlığı ve radyoterapi hikayesi pediküllü MLDF için endikasyonları oluşturmaktaydı. Flepler modifiye subkutanöz tünel yoluyla transfer edildi. Demografik ve klinik veriler dokümante edildi. 

 

Bulgular: Klinik serimiz 11 erkek (%64,7) ve 6 kadın (%35,3) hastadan oluşmaktaydı. Yaş ortalaması 64,29±5.43(51-72 yaş arası)idi. Seroma (5/17, %29,4) ve kısmi flep kaybı(3/17, %17,6)en sık komplikasyonlar olup, takip sürecinde mortalite oranı %17,6 (3/17)idi. İki hasta onkolojik takip döneminde, bir hasta ise ameliyat sonrası erken dönemde kaybedildi. Ameliyat sonrası anlamlı fonksiyonel kısıtlılık oluşmadı.

 

Sonuç: Sonuçlarımız MLDF'nin baş-boyun bölgesi onarımında seçilmiş olgularda etkili ve güvenli bir tedavi seçeneği olarak kullanılabileceğini göstermektedir. Yine de endikasyon, kontraendikasyon ve sonuçların daha geniş seriler ve kontrollü randomize klinik çalışmalar ile bildirilmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Bezmialem Vakıf Üniversitesi | Son Güncelleme: 09.11.2018