Other

2019 Subject Index

Bezmialem Science 2019;7(4):0-0

3. nesil/3. generation271
Acil servis/ Emergency department138
Actinomyces neuii subsp./Actinomyces neuii subsp.174
Actinomyces/Actinomyces174
Açık cerrahi gevşetme/Open surgical release124
Adezyon/Adhesion198
Adjuvan/Adjuvant265
Aile hekimi/Primary care138
Akciğer kanseri/Lung cancer18
Akut mezenterik iskemi/Acute mesenteric259
Albright herediter osteodistrofisi/
Albright hereditary osteodystrophy170
Aleksitimi/Alexithymia221
ANCA ilişkili vaskulit/ANCA associated vasculitis255
Anksiyete/Anxiety221
Anterior eğim/Anterior bowing38
Antifungal etkinlik/Antifungal activity107
Antioksidan/Antioxidant52, 157
Antropometrik ölçümler/Anthropometric measurements294
Apiksaban/Apixaban240
Apoptoz/Apoptosis80
Aritmi/Arrhythmia345
Artroplasti/Artrhroplasty47
Astma/Asthma65
Aşırı yüksek potasyum/Extreme hyperkalemia345
Atipik granulomatöz polianjitis/
Atypical granulomatous polyangiitis255
Ayak/Foot276
Ayva/Quince leaf107
Beden kitle indeksi/Body mass index132
Belirteçler/Biomarkers1
Besin öğeleri/Nutrients132
Beslenme alışkanlıkları/Eating habits132
Beyin/Brain145
Bilateral/Bilateral47
Bipolar koter/Bipolar cautery43
Biyofilm/Biofilm198
Biyolojik aktiviteler/Biological activities157
Biyopsi/Biopsy  nb. B8145
Blefarospazm/Blepharospasm71
Botulinum toksin-A/Botulinum toxin-A71
Bulbar paralizi/Bulbar palsy177
Büyüme hormonu duyarsızlığı/Growth hormone insensitivity251
Ca 125/Ca 125281
CADASIL/CADASIL177
Camellia sinensis ekstraktı/Camellia sinensis extract80
Candida/Candida107
Celecoxib/Celecoxib208
COX2/COX2208
Crohn’s hastalığı/Crohn’s disease198
Çocuk hasta/Child patients307
Dabigatran/Dabigatran240
Dalış/Diving58
Dekompresyon hastalığı/Decompression sickness58
Demineralizasyon/Demineralization12
Dental adezivler/Dental adhesives322
Dental girişim/Dental aproach240
Dental mine/Dental enamel322
Dentin-bonding ajanlar/Dentin-bonding agents322
Dentin/Dentin322
Depresyon/Depression221
Derin ven trombozu/Deep ven thrombosis348
Deskuamatif intesitisyel pnömoni/
Desquamative interstitial pneumonia65
Di-peptidyl peptidase 4 inhibitors/
Di-peptidyl peptidase 4 inhibitors/317
Diabetes mellitus/Diabetes mellitus8
Dil/Tongue342
Direnç geni/Resistance gene186
Dirsek sertliği/Elbow stiffness124
Dirsek travması/Elbow trauma124
Disk dejenerasyonu/Disc degeneration23
Distoni/Dystonia71
Diş macunu/Toothpaste12
Diyabet/Diabetes52
Diyabetik ayak/Diabetic foot1
Diz/Knee47
Doppler ultrason/Doppler ultrason307
E-selektin/E-selectine281
Eagle sendromu/Eagle syndrome28
Ektopik karaciğer dokusu/Ectopic liver tissue68
Elektriksel ölçüm/Electrical measurements233
Empedans/İmpedance233
Endometriyal kanser belirteci/Endometrial cancer marker281
Endotel disfonksiyonu/Endothelial dysfunction52
Enflamasyon/Inflammation180
Enostozis/Enostosis167
Eotaksin/Eotaxin281
Epigenetik/Epigenetic86
Epiretinal membran/Epiretinal membrane77
ER-Golgi ara bölümü/ER-Golgi intermediate compartment331
Erken ekstübasyon/Weaning191
Escherichia coli LF82/Escherichia coli LF82198
Eş zamanlı infarktlar/Simultaneous infarcts177
Femur/Femur38
Fenotip/Phenotype215
Fındık/Hazelnut294
Fiziksel aktivite/Physical activity132
Fizyoterapi/Physiotherapy352
Flukonazol/Fluconazole107
Fokal/Focal71
Fonksiyonel besin/Functional food157, 311
Fraktür/Fracture339
Frenik sinir bloğu/Phrenic nerve block247
Gap junction protein α12/Gap junction protein α12215
Genel anestezi/General anesthesia74
Genotip/Genotype215
Glukagonoma/Glukagonoma348
Golgi apparatus/Golgi apparatus331
Granüler hücreli tümör/Granular cell tumor342
Halluks valgus/Hallux valgus276
Hastalık yönetimi/Disease management150
Hedefli enflamasyon tedavisi/Targeted inflammation therapy208
Hemodiyaliz/Hemodialysis345
Hemostaz/Hemostasis74
Henoch-schönlein purpurası/Henoch-schönlein purpura255
Hepatosteatosis/Hepatosteatosis317
Heterotopik ossifikasyon/Heterotopic ossification124
Hıçkırık/Hiccup247
Hiperlipidemi/Hyperlipidemia294
Hodgkin lenfoma/Hodgkin’s lymphoma95
Huzursuz Bacaklar sendromu/Restless Legs syndrome221
Hücre çoğalması/Proliferation80
INS-1 cells/INS-1 cells80
İdioatik lokalize/İdiopatic localized245
İdiyopatik parafoveal telenjiektazi/
Idiopathic parafoveal telangiectasia77
İmmünohistokimya/Immunohistochemistry342
İn vitro fertilizasyon/in vitro fertilization164
İnstabilite/İnstability271
İnsülin benzeri büyüme faktörü-1 tedavisi/
İnsulin-like growth factor-I therapy251
İnterlökinler/İnterleukins1
İnvazyon/İnvasion198
İshal/Diarrhea348
İyonize edici radyasyon/İonizing radiation118
Kadın sağlığı/Women’s health150
Kanama riski/Bleeding risk240
Kanama/Hemorrhage43
Kapasitans/Capacitance233
Karaciğer transplantasyonu/Liver transplatation191
Karbapenem/Carbapenem186
Kardiyoprotektif diyet/Cardioprotective diet294
Kemik iliği biyopsisi/Bone marrow biopsy95
Kemik iliği tutulumu/Bone marrow involvement95
Kırmızı kan hücresi toplanması/Red blood cell aggregation233
Kısa boy/Short stature251
Kısa boy/Short stature170
Klavikula/Clavicle167
Klebsiella pneumoniae/Klebsiella pneumoniae186
Kolorektal kanser/Colorectal cancer86
Konjenital fasiyal paralizi/Congenital facial paralysis352
Koronoid proses/Coronoid process339
Kromozom anomalileri/Chromosome aberrations118
Kronik iltihaplı hastalıklar/Chronic inflammatory diseases1
Kuru üzüm/Raisins294
Küçük hücreli dışı akciğer kanseri/Non-small cell lung cancer265
Laparoskopi/Laparoscopy68
Laron sendromu/Laron syndrome251
Lenf nodu/Lymph node101
Lipid profili/Lipid profile294
Lipoatrofi/Lipoatrophy245
Lomber lordoz/Lumbar lordosis23
Mandibula/Mandible339
Manyetik rezonans görntüleme/Magnetic resonance imaging204, 245
Memnuniyet/Satisfaction138
Mesleki maruziyet/Occupational exposure65
Metilasyon spesifik-PZR/Methylation specific-PCR86
Mikrosatellit instabilitesi/Microsatellite instability86
Mikrotübül organize edici merkez/
Microtubule organizing center331
Nano ilaç taşıyıcı sistem/Nano drug delivery system208
Nazal septum tipi/Nasal septum type33
Neuii/Neuii174
Niemann-Pick hastalığı/Niemann-Pick disease74
Normokalsemi/Normocalcemia170
Nöronavigasyon/Neuronavigation145
Nötrofil lenfosit oranı/ Neutrophil to lymphocyte ratio259
Oksidatif stres/Oxidative stress52, 80
Omuz/Shoulder8
Optik koherens tomografi/Optic coherence tomography77
Orta kulak/Middle ear33
Ortopedi/Orthopedics276
Ölüm oranı/Ischemia mortality259
Östaki tüpü/Eustachian tube33
Özefagus hastalıkları/Esophageal diseases 247
Patent foramen ovale/Patent foramen ovale58
Patobiyont/Pathobiont198
Pelizaues-Merzbacher hastalığı/Pelizaues-Merzbacher disease215
PelizauesMerzbacher-benzeri hastalık/
Pelizaues-Merzbacher-Like Disease215
Perineal apse/Perineal abscess174
PH siklus/PH cycle12
Plantar basınç/Plantar pressures276
Plevral efüzyon/Pleural effusion18
PLGA/PLGA208
Polifenoller/Polyphenols157
Portal vein pressure/Portal vein pressure317
Positron emisyon tomografisi/Positron emission tomography95
Posterior reveverzibl ensefalopati/
Posterior reversible encephalopathy164
Premenstrual sendrom/Premenstrual syndrome150
Prevalans/Prevalence28
Pro-oksidan/Pro-oxidant157
Probiyotik bakteriler/Probiotic bacteria311
Probiyotik yoğurt/Probiotic yogurt311
Probiyotik/Probiotic180
Progresyon/Progression177
Proksimal femoral çivi/Proximal femoral nail38, 271
Prolaktin/Prolactin281
Promotör metilasyonu/Promoter methylation86
Psödohipoparatiroidizm/Pseudohypoparathyroidism170
Pulsed-field jel elektroforez/Pulsed-field gel electrophoresis186
Rehabilitasyon/Rehabilitation352
Remineralizasyon/Remineralization12
Revizyon/Revision113
Riskli sağlık davranışları/Risky health behavior286
Rivaroksaban/Rivaroxaban240
Rotator interval/Rotator interva204
Rotator manşet/Rotator cuff204
Safra kesesi/Gallbladder68
Sağkalım/Survival113
Sakral slop/Sacral slope23
Sekretaur yol/Secretory pathway331
Sepsis/Sepsis180
Septoplasti/Septoplasty33
Seyahat aşılaması/Travel vaccination228
Seyahat sağlığı/Travel health228
Sınıflama/Classification322
Sıtma profilaksi/Malaria prophylaxis228
Sıvı biyokimyası/Fluid biochemistry18
Simetrik/Asymmetric71
Sistemik skleroz/ Systemic sclerosis101
Sitogenetik/Cytogenetics118
Sitokin/Cytokine180
Skleroderma/Scleroderma101
Soğuk diseksiyon/Cold dissection43
Solunum yetmezliği/Repiratory failure167
Spinopelvik parametreler/Spinopelvic parameters23
Subskapularis/Subscapularis204
Şeker hastalığı/Diabetes mellitus1
Talasemi/Thalassemia164
Tarçın/Cinnamon311
Tekrar başvuru/Recurrent admission138
Ters oblik kırıklar/Reverse oblique fracture271
Timus/Thymus101
Tip 2 diabetes mellitus/Tip 2 diabetes mellitus317
Tiroid neoplazmları/Thyroid neoplasms118
Tonsillektomi/Tonsillectomy43
Total kalça protezi/Total hip arthroplasty113
Trokanterik kırık/Trochanteric fracture38
Tromboemboli/Thromboembolism240, 307
Ultrason/Ultrasound8
Unikompartmantal/Unicompartmental47
Unikondiler/Unicondillar47
Uzamış mekanik ventilasyon/Prolonged mechanical ventilation191
Uzamış stiloid proçes/Elongated styloid process28
Üniversite öğrencileri/University students132, 286
Valsalva manevrası/Valsalva maneuver43
Varfarin/Warfarin240
Venöz yetmezlik/Venous ınsufficiency307
Vildagliptin/Vildagliptin317
Yaşam doyumu/Life satisfaction286
Yaşlı/Elderly265
Yeni nesil oral antikoagülan/Novel240
Yeni tanı diyabet/New diagnosis diabetes348
Yeşil çay/Green tea107
Yoğurt bakterileri/Yogurt bacteria311
Yüksek çözünürlü bilgisayarlı tomografi/
High-resolution computed tomography101